​Teracom fortsätter investera

Under kvartalet har drift och nätutveckling genomförts som planerat.

​Teracom fortsätter investera 1Ett viktigt steg i utvecklingen är samarbetet med Ericsson för att stärka funktionalitet och säkerhet i Teracoms mobilnät.

Resultat i sammandrag januari till mars 2020

Rörelsens intäkter var enligt förväntan lägre än intäkterna för samma period föregående år och uppgick till 329 (338) MSEK, en minskning hänförlig till lägre intäkter från tv-utsändning och från IT-leveranser till avyttrade Boxer-bolag.

Rörelseresultatet uppgick till 25 (37) MSEK med en rörelsemarginal på 8 (11) procent. Detta förklaras, enligt förväntan, främst av lägre intäkter för betal-tv, negativt resultat från segmentet Mobilt samt omstruktureringskostnader.

Resultat efter skatt uppgick till 17 (25) MSEK.

-Resultatet för kvartalet var något över plan. Kostnaderna har minskat främst till följd av effektiviseringsprogrammet, där både kostnaderna för personal och konsulter var lägre. Vi fortsätter arbetet med att utveckla våra arbetssätt och bli effektivare i vår kärnverksamhet, säger Åsa Sundberg, VD och koncernchef.