95 procent av storföretagen har hamnat på efterkälken i digitaliseringen

Dell EMC presenterar en ny undersökning från Enterprise Strategy Group (ESG) som visar att en majoritet av seniora beslutsfattare och IT-chefer på stora företag anser att deras organisationer inte befinner sig i en position där de kan dra full nytta av alla möjligheter som digitaliseringen och transformationen av IT erbjuder, vilken försämrar deras möjligheter att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Det finns övertygande anledningar för företag att modernisera sina befintliga, och 95 procent av storföretagen har hamnat på efterkälken i digitaliseringen 1ibland föråldrade, IT-lösningar, men digitaliseringen håller på att bli den främsta drivkraften för transformationen av IT. Men undersökningen, ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve, genomförd på uppdrag av Dell EMC, visar att 95 procent av respondenterna anser att deras företag löper risken att hamna på efterkälken när en mindre grupp av konkurrenter som moderniserat sin IT-infrastruktur, sina processer och sin leverans för att snabba på utvecklingen och digitaliseringen av den egna affären.

Många företag ser fortfarande utveckling av applikationer och deras livscykel som något som tar år. De har en fragmenterad, eller åtminstone hårt avdelad infrastruktur och fortsätter att kämpa med rigida gamla lösningar och arkitekturer. Och samtliga dessa saker är hinder på vägen mot framgång i digitaliseringen.

”Undersökningen visar hur en övervägande majoritet av våra kunder säger att de är i stort behov av att optimera sin befintliga infrastruktur för att kunna dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder”, säger David Goulden, ordförande på Dell EMC. ”Med det sagt, undersökningen visar också att de flesta respondenterna har hamnat på efterkälken och blir omsprungna av en mindre grupp konkurrenter som har knäckt den här digitaliserings-koden, och som blir mer konkurrenskraftiga tack vare det. I takt med att organisationer kommer längre i sitt arbete med föryngring av IT kommer de till en punkt där de kan komma över den konflikt som finns mellan gammal-IT och digitala initiativ för att kunna realisera sina mål – uppnå en kortare ’time to market’ och bli mer konkurrenskraftiga.”

Undersökningen är utformad för att skapa förståelse kring vilken roll transformationen av IT spelar i digitaliseringsprocessen. ESG har använt en undersökningsbaserad och datadriven modell för att avgöra hur mogen en organisation är – för att bedöma hur långt de kommit i sitt arbete med att transformera, föryngra sin IT. Respondenterna har sedan, baserat på sina svar, delats upp i fyra stadier av mognad:

 • Steg 1 – ”Legacy” (12%): Ligger efter på många – om inte alla – områden när det gäller transformation av IT.
 • Steg 2 – ”Emerging” (42%): Har kommit en bit på vägen, men har inte driftsatt moderna datacenterlösningar i någon större omfattning.
 • Steg 3 – ”Evolving” (41%): Har ett målmedvetet arbete för att transformera IT och har påbörjat en övergång till moderna datacenterlösningar och en modern leverans av IT.
 • Steg 4 – ”Transformed” (5%): Har kommet längst med sin modernisering av IT och längst i digitaliseringsprocessen.

Majoriteten av företagen i undersökningen håller med om att det är nödvändigt att föryngra och transformera sin IT för att behålla sin konkurrenskraft. Bland företagen i kategorin ”Transformed” säger 85 procent att de befinner sig i en ”stark” eller ”väldigt stark” konkurrensposition för att nå framgång under de kommande åren, att jämföra med 43 procent av de mindre mogna företagen.

De företag som kommit längst säger att de uppnått störst vinster genom att utnyttja sina IT-resurser för att skynda på innovationsarbete och korta ner ”time to market”; automatisering av manuella processer och uppgifter, och köra sin IT som något som driver den egna affären snarare än något som kostar pengar. Företagen i den här gruppen:

 • Överträffade sina omsättningsmål förra året (96%). Det är mer än dubbelt så många som i den minst mogna gruppen.
 • Svarar i mycket högre utsträckning – åtta gånger högre än företagen i den minst mogna gruppen – att de har ett bra samarbete mellan IT och sälj/produkt-sidan i företaget.
 • Har gjort ”stora framsteg” i att se IT som något som driver den egna affären snarare än något som kostar pengar.
 • Betydligt mera sannolikt – sju gånger mer än företagen i den minst mogna gruppen – att organisationen ser IT som en konkurrensfördel.
 • Drar nytta av IT-resurser för att skynda på produktutveckling, innovation och korta ner ”time to market”. (Sex gånger mer sannolikt än den minst mogna gruppen)

Enligt ESG så kan moderna datacenterlösningar som scale-out-lagring, konvergerad och hyperkonvergerad infrastruktur ge en mer flexibel infrastruktur med bättre leverans och snabbare applikationsutveckling. Undersökningen visar bland annat:

 • 54 procent av alla respondenter använder konvergerad eller hyperkonvergerad infrastruktur som en del av sina applikationslösningar.
 • 58 procent har någon form av scale-out-lagring.
 • Omkring hälften av respondenterna har tagit steget mot mjukvarudefinierad lagring som en del av den långsiktiga strategin och har börjat implementera, utvärdera eller planera för att gå över till mjukvarudefinierade lösningar.

ESG menar att övergången till moderna IT-processer, som att köra it som ett publikt moln och att använda DevOps-metodologi kan vara markörer för framgångsrik transformering av IT. Undersökningen visar att:

 • 26 procent av alla respondenter har en ”etablerade” eller ”utbyggda” möjligheter för användare att själva snurra upp tjänster (”self-service provisioning”).
 • 65 procent har byggt möjligheter för slutanvändare att starta tjänster internt på samma sätt som de skulle kunna från en leverantör i det publika molnet.
 • 43 procent säger att de har kommit långt med att ta till sig av DevOps-metoder och best practice från andra inom det här området.

Det finns en korrelation mellan föryngringen av IT och ett effektivt samarbete mellan IT och övrig verksamhet. Undersökningen visar att:

 • 36 procent av IT-avdelningarna och deras projekt utvärderas av ledningsgruppen eller styrelsen på månadsbasis. 38 procent utvärderas varje kvartal.
 • 39 procent av respondenterna har en process där den högst ansvariga för IT-avdelningen rapporterar direkt till företagets vd.
 • 61 procent av de minst mogna organisationerna säger snarare att deras ledningsgrupper ser på IT som en ”stabil tjänsteleverantör, men till syvende och sist som en utgiftspost i balansräkningen”.