Brottspåföljdsmyndigheten anväder innovativa telefonilösningar för minska kostnaderna

Finlands brottspåföljdsmyndigheten använder nytt telefonsystem för att minska kostnaderna för att övervaka internernas kommunikationer.

Alcatel-Lucent Enterprises innovativa telefonilösningar har minskat kostnaderna för att kontrollera och övervaka internerna samtidigt som de tillhandahåller ett mer humant tillvägagångssätt när det gäller internernas kommunikationer med yttervärlden.ladda-ned

Brottspåföljdsmyndigheten är ansvarig för verkställandet av domar i Finland. Den opererar under ledning av Justitiedepartementet och implementerar de straffrättsliga regler som definieras av departementet.

Deras främsta ansvarsområde är att tillse att domarna som beslutas av domstolarna verkställs på ett säkert och rättssäkert sätt i Finland. Brottspåföljdsmyndighetens mål är i synnerhet att förbättra den samhälleliga tryggheten genom att minska dömda förbrytares risk att återfalla i brott.

UTMANINGAR

 • Förbättra proceduren för att övervaka och kontrollera samtal från interner till personer utanför fängelset.
 • Minska investeringen i tid och ansträngning från fängelsepersonalens och kriminalvårdarnas sida när de åtföljer varje enskild intern som ringer ett telefonsamtal.
 • Förgodkänna telefonnummer för att säkerställa att interner inte missbrukar sina kommunikations- och samtalsprivilegier.

UTMANINGARNA

Finlands fängelsepopulation, som uppgår till cirka 5 000 interner fördelade på 16 slutna anstalter och tre fängelsesjukhus, är inhyst i logienheter och endast tillåtna att ringa externa telefonsamtal i en kriminalvårdares närvaro.

I de här logienheterna delar mellan 10 och 30 interner på två eller tre telefoner som gör det möjligt för dem att ringa till familj och vänner och hålla kontakt med yttervärlden. Ansvaret för att övervaka dessa externa telefonsamtal åligger Brottspåföljdsmyndigheten som uppdrar åt sina kriminalvårdare att övervaka individuella kommunikationer – en kostsam och komplicerad process – varför myndigheten var villiga att tänka om med hjälp av nya telefonitjänster.

Förfaringssättet för att övervaka dessa kommunikationer, vilket är strängt reglerat och måste vara säkert för att säkerställa att internerna inte missbrukar privilegierna, tär också på myndighetens resurser eftersom det kräver att en kriminalvårdare närvarar vid och övervakar varje enskilt telefonsamtal.

Att behöva ringa ett telefonsamtal i en kriminalvårdares närvaro är inte heller en optimal erfarenhet för internerna, varav många är ringa förbrytare, eftersom de är angelägna om att hålla sina privata samtal just privata.

Att hitta ett bättre tillvägagångssätt, det vill säga ett som gynnade alla intressenter, sågs som ett sätt att uppnå ett bättre resurs- och personalutnyttjande samt ett stort steg mot att uppnå myndighetens övergripande mål om att säkerställa samhällets trygghet genom framgångsrik rehabilitering av fängelseinternerna.

LÖSNING

 • Ett unikt telefonisystem utformat av Alcatel-Lucent Enterprise Professional Services-teamet.
 • Alcatel-Lucent OmniPCX RECORD Suite innehåller funktioner för inspelning och tyst övervakning.
 • Integreringen av applikationen för samtalsspärr och samtalskostnadskontroll, som skräddarsys efter kundens exakta krav, för att begränsa internernas samtal till endast förgodkända nummer och kontrollera samtalskostnaden baserat på förbetald samtalstid.

LÖSNINGEN

Efter en rigorös urvalsprocess som inkluderade ett formellt anbudsförfarande beslöt myndigheten att implementera ett avancerat och dedicerat VoIP-telefonisystem (voice over IP) som också skulle ge kriminalvårdarna åtkomst till ett brett spektrum av nya tjänster för att spara tid och komplexitet i anslutning till övervakningen av telefonsamtalen.

Lösningen som utformades av Alcatel-Lucent Enterprise Professional Services utvecklingsteam baseras på Alcatel-Lucent OmniPCX ® Enterprise-plattformen. Den integrerar också OmniPCX RECORD Suite samt innehåller en specifik applikation för samtalsspärr och samtalskostnadskontroll för att uppfylla myndighetens specifika krav.

Lösningen påminner om ett telefonisystem med förbetalda telefonkort, fast utan de fysiska korten. Istället loggar varje intern in på IP-telefonisystemet med sitt eget personliga användarnamn och PIN-kod varigenom de kommer åt sitt konto och sin kontoinformation. Pengar som sätts in på kontot används för att ringa samtal och kan inte tappas bort eller stjälas av andra interner. Dessutom kan interner som inte använt alla pengar på sitt konto få det återstående beloppet utbetalat.

Viktigt är också samtalsspärrmekanismen som erbjuder korrekt nivå av säkerhet och kontroll genom att säkerställa att samtal endast rings till förgodkända telefonnummer. Mekanismen bryter helt enkelt samtalen om internerna försöker ringa okända nummer och därmed missbruka detta privilegium.

”I fängelser är förväntningarna på nya tekniksystem alltid mycket höga. Genom vårt samarbete har våra förväntningar helt klart uppfyllts av Alcatel-Lucent Enterprise-lösningen. Brottspåföljdsmyndigheten är extremt nöjda med denna lösning.”

Jani Kotoaro, Jurist, Brottspåföljdsmyndigheten

FÖRDELAR

 • Avsevärt minskade kostnader för att övervaka internernas kommunikationer eftersom samtalen spelas in och övervakas på distans och därmed befriar kriminalvårdarna från kravet på att vara närvarande under samtalen.
 • Ökad personalproduktivitet eftersom kriminalvårdarna nu kan fokusera på arbetsrelaterade uppgifter.
 • Fri men kontrollerad tillgång till kommunikationer gynnar alla intressenter, ger internerna förstärkt sekretess och autonomi när de ringer samtal och ger kriminalvårdarna kontroll över utgående samtal baserat på listor med förgodkända nummer och samtalsspärrning.
 • Centraliserad hantering av enskilda profiler förbättras av enkel administration med användarvänligt webbgränssnitt och automatiserad kontroll av kommunikationerna baserad på personliga förutsättningar.
 • Garanterad övervakningseffektivitet understödjs av möjligheterna till centraliserad övervakning och samtalsinspelning och säkerställer därmed fullständig efterlevnad av säkerhetsbestämmelserna.
 • Mer mänskliga kommunikationer för internerna med upplevd sekretess skapar en fridfullare och lugnare fängelseatmosfär.

FÖRDELARNA

Precis som myndigheten förutsåg skulle förbättrad livskvalitet för internerna i fängelserna och fängelsesjukhusen innebära en win-win-situation för alla inblandade parter.

Å ena sidan skulle myndigheten uppnå högre nivåer av effektivitet till en lägre kostnad tack vare den ökade smidighet och flexibilitet som levererades av ett telefonisystem som inte krävde ständig och manuell kontroll och övervakning.

I andra änden av spektrumet skulle fångarna som ingavs känslan av att de hade mer personlig frihet och mer att säga till om när det gäller sina privata angelägenheter bli enklare att rehabilitera och återintegrera i samhället efter frigivningen.

Dessutom infriade implementeringen löftet om att den skräddarsydda telefonilösningen skulle göra det möjligt för kriminalvårdarna att använda sin tid på ett bättre sätt. Alla interners samtal hanteras centralt och kan avlyssnas på distans och i realtid utan att internen behöver vara närvarande.

Internerna drar också fördel av ett system som håller koll. De är fria att ringa sina privata samtal och de har egna privata konton som låter dem se hur mycket de har kvar att ringa för på skärmen innan de ringer ett samtal samt fylla på vid behov.

 

Post Comment