Dell tar roll i branschöverskridande initiativ ska tackla problemet med plast i världshaven

Dell Inc., General Motors, Microsoft, Trek Bicycle, Interface, Van de Sant, Humanscale, Bureo och Herman Miller startar öppen-källkodsinitiativet NextWave

Dell tar roll i branschöverskridande initiativ ska tackla problemet med plast i världshaven 1NextWave samlar ledande teknik och konsumentnära företag som tillsammans ska ta fram världens första försörjningskedja kring havsplast i kommersiell skala. Bland de övriga medlemmarna i gruppen återfinns bland annat FN-organet UN Environment, 5Gyres Institute, Zoological Society of London och New Materials Institute.

Forskare visade redan 2010 att uppskattningsvis 8 miljoner ton plast hamnade i våra hav – som skräp – och om trenden inte bryts så kommer mer än 150 miljoner ton plast ha hamnat i våra hav år 2025. Det är inte bara ett hot mot havens känsliga ekosystem som exempelvis korallrev – det har också negativa effekter på hälsoläge och livslängd på såväl marinlevande varelser som på oss människor.

Företagen i NextWave delar ansvaret att ta fram en hållbar modell som minskar mängden plast som hamnar i våra hav, samtidigt som de skapar såväl ekonomiska som sociala vinster på flera nivåer. Dessutom kommer gruppen att se till att den försörjningskedja man skapar har ett tillräckligt stöd och underbyggs av en stabil infrastruktur – så att man klarar av att möta efterfrågan samtidigt som man håller sig inom de ramar som satts upp gällande såväl socialt ansvarstagande som ekologisk hållbarhet. För att säkerställa att man uppnår de högt ställda målen och att inblandade parter fullföljer sina åtaganden kommer man bland annat att bjuda in till granskning av tredje part.

The Lonely Whale, är en ideell organisation som arbetar med att föra människorna närmare världshaven genom allt från utbildningsinsatser och kampanjer till olika typer av marknadslösningar. NextWave kommer att vända sig till såväl forskare som olika typer av experter på marina miljöer och nedskräpning av hav för att hitta en hållbar modell som både tillgodoser behoven hos kustnära samhällen och kust- och havsmiljö. Initiativet stöttas bland annat av UN Environment och partners i den privata sektorn som undertecknat ”Clean Seas Campaign” som en del i sitt miljöarbete.

NextWave räknar med att de tillsammans kommer att hålla borta mer än 1,3 miljoner kilo plast från havet inom fem år, en mängd som motsvarar 66 miljoner plastflaskor.

Medlemsföretagen förbinder sig också att minska användningen av plast i sina organisationer och genom sina försörjningskedjor. Att minska flödet av plast ut i våra hav är viktigt, men varje företag måste också skärskåda sin egen användning av plast och genomföra signifikanta minskningar av användningen av icke-återvinningsbara plastmaterial.

Det aktuella initiativet har sin grund i samarbetet mellan Dell och The Lonely Whale. År 2015 blev Adrian Grenier, grundare av The Lonely Whale, Dells samarbetspartner i arbetet med att utbilda företag och konsumenter om faran med havsplaster genom Lonely Whale VR experience. Dell sjösatte sitt första pilotprogram med förpackningsmaterial av havsplast i februari 2017 och har varit med i arbetet med att lansera UN Environments ”Clean Seas Initiative” som har lett till att 33 länder förbundit sig att vidta åtgärder för att minska nedskräpningen av haven.

Dell har en långvarig historia av att stötta verksamheter och initiativ som verkar för en cirkulär ekonomi, som en del i Legacy of Good-arbetet. Om du vill läsa mer om initiativet, besök NextWave-Plastics.org. Mer information om Dells arbete gällande havsplast finns här: Ocean Plastics Program.

Citat:

Kevin Brown, chief supply chain officer på Dell

“För att kunna göra något åt problemet med havsplaster behöver vi arbeta tillsammans, mot ett gemensamt mål och i massiv skala. Jag är mycket nöjd över det nära samarbete vi har med ledare inom flera olika branscher för att komma närmare våra mål, och att faktiskt skapa värden ur avfall.”

Adrian Grenier, grundare, Lonely Whale, Social Good Advisor to Dell

“Jag är oerhört stolt över att vårt arbete tillsammans med Dell fortsätter att växa i omfattning, och att det inspirerar företag i andra branscher att använda sin expertis för att göra en insats för världshaven. Det här är ett problem som påverkar varje människa, och varje företag och det är fantastiskt att se de här företagen arbeta tillsammans för att komma närmare en lösning.”

Erik Solheim, executive director, UN Environment

”Det är inget annat än en pandemi av plast i våra hav och det är av största vikt att företag tar kontroll över sina försörjningskedjor – och för konsumenter att bli medvetna om de långtgående effekter deras val i vardagen kan få. Vi välkomnar Dell och Lonely Whale med öppna armar, vi hoppas att deras arbete med att gå i bräschen för det här initiativet kan bli den katalysator för innovation på området som man bara kan uppnå genom att arbeta tillsammans.”

Jenna Jambeck, associate professor, Center for Circular Materials Management på New Materials Institute vid University of Georgia

“Jag är glad över att den privata sektorn äntligen stegar fram och tar en aktiv roll i arbetet mot nedskräpning i havet. Genom att förändra hur vi tänker kring avfall, genom att värdesätta arbetet med att hantera det och genom att etablera den här typen av arbetsgrupper och initiativ så kan vi få till en snabb utbyggnad av den infrastruktur som krävs för att göra det. Samtidigt kan vi även skapa nya jobb och nya möjligheter för innovation samtidigt som vi förbättrar levnadsvillkoren för miljontals människor världen över.”

Stefan Berggren, product compliance engineer på Trek Bicycle

”Trek letar ständigt efter nya sätt att bygga en bättre värld och vi är glada över att vara en del av det här konsortiet tillsammans med andra organisationer som delar vår inställning. Att dela idéer och ta fram lösningar som bygger på havsplast som en del av vår produktutveckling känns oerhört spännande. Vi är stolta över att vara en del av den här gruppen som kommer att fungera som katalysator och förebild för andra i arbetet med att minimera mängden plast i våra hav.”