Den indiska dominansen bland outsourcingleverantörer i Sverige är bruten

Andelen företag och organisationer i Norden som planerar att outsourca mer under 2017 är fortsatt hög. Nästan hälften av de som redan outsourcat delar av sin IT-verksamhet planerar att öka andelen outsourcade tjänster.

Däremot har det på leverantörssidan skett ett trendskifte de senaste åren med färre indiska leverantörer i topp. Det Den indiska dominansen bland outsourcingleverantörer i Sverige är bruten 1framkommer i 2017 års nordiska IT outsourcing studie från Whitelane Research och PA Consulting Group (PA) som är den största nordiska kundundersökningen i sitt slag.

Hela 44% av de nordiska svaranden förväntas outsourca mer de närmaste åren. Det är dock stora skillnader mellan olika branscher. Bank och försäkring är den bransch där flest planerar att öka andelen outsourcade tjänster (51% av svaranden) medan offentlig sektor är betydligt mer avvaktande där motsvarande siffra är endast 29% av svaranden.

– Drivkrafterna bakom de ökade investeringarna i outsourcing kan enligt studien främst hänföras till viljan att fokusera mer på kärnverksamheten och sänkta kostnader, säger Mikael Dahlstedt, sourcingexpert på PA Consulting Group.

– Vad gäller offentlig sektor så kan långa upphandlingstider på grund av överprövningar tyvärr vara ett av skälen till att man tvekar till att outsourca mer, tillägger Mikael.

Den tidigare indiska dominansen bland outsourcingleverantörerna i Sverige har försvagats de senaste åren. TCS är på årets lista den enda indiska leverantören som placerar sig i topp. Vilket kan jämföras med de senaste åren då de funnits tre indiska bolag bland de fem bästa.

Trenden med nöjda kunder håller däremot i sig. Bland de svarande i Norden anger 90% att de är alltifrån något nöjda till mycket nöjda med sina outsourcingleverantörer. För Sverige är motsvarande siffra 91%. En effekt av kundnöjdheten är att 88% av kunderna planerar att förnya sina avtal med befintliga leverantörer. Nöjdast är kunder som upphandlat tjänsterna applikationsutveckling, underhåll och test.

– Ett kraftigt växande område är automatisering, robotisering och artificiell intelligens. Nästan tre fjärdedelar av de stora bankerna och försäkringsbolagen har börjat använda automatisering i sin verksamhet, men för de flesta är arbetet i ett tidigt skede. Endast en tredjedel anser sig ha uppnått signifikanta nyttor i sina automatiseringsförsök. Den finansiella sektorn har dock kommit väsentligt längre än den offentliga sektorn. I den senare uppger hela två tredjedelar att de inte alls använder automation, avslutar Mikael.