Fem viktiga – som IT-chefer inte får missa

Idag lämnar vi alla spår av information efter oss på internet, ofta utan att vi tänker på det. Situationen är annorlunda jämfört med när företag i princip bara hade den information om oss som vi lämnade i samband med att vi köpte en vara eller beställde en tjänst.

 

fem tips bigdata

Idag är den informationen bara en liten del av all den data som användning av email, bloggar, sociala medier, transaktionsloggar, mm. bidrar med. Med smart utformade strategier, som dessutom implementeras optimalt, finns stora möjligheter för företag att använda en stor del av dessa data – big data – till fördel för såväl konsumenter som sig själva. Det handlar om att kunna omvandla rådata till användbar information, för vilken kunder är villiga att betala, eller att utforma produkter och tjänster baserat på big data. I samband med att företag ger sig in på att kapitalisera på big data måste de dock se till att det görs med bibehållen säkerhet och integritet. Utöver det finns förstås en hel del saker att tänka på som CIO. Nedan följer en lista på fem saker som varje CIO måste ta hänsyn till när de implementerar sina big data-strategier:

  1. Välj rätt teknisk lösning: Ofta kommer data från traditionella affärssystem, kundvårdssystem, beslutsstödsystem och personalsystem. Nästan all dessa data är strukturerad. För att kunna använda den enorma mängd data som finns i externa källor, och som inte sällan är ostrukturerad, måste företag välja mellan att röra sig inom ramarna för sin befintliga infrastruktur eller att utveckla den genom att införa ny teknologi. För de som inför ny teknologi är det viktigt att välja lösningar som baseras arkitekturer som kan samexistera med befintlig arkitektur utan att några driftstörningar uppstår. Ett tips är att inleda med små steg som sedan utvecklas i takt med att de visar sig tillföra värde.
  2. Molntjänster: När du implementerar ett system för hantering av big data, exempelvis flyttar till Hadoop, är det viktigt att undersöka möjligheterna med en molnplattform. Via molnet kan implementering och driftsättning ske mycket snabbt, och man undviker många administrativa kostnader. Dessutom får du den flexibilitet som krävs för att enbart betala för den kapacitet som du behöver. Uppgraderingskostnader elimineras och bidrar ytterligare till en lägre totalkostnad. Denna modell minskar kravet på kapitalinvesteringar, men innebär i regel att de löpande kostnaderna blir högre.
  3. Skapa en rationaliseringsstrategi som bygger på en genomlysning av befintliga tillgångar. Strategin ska tydliggöra vilka de strategiska applikationerna är, när licenserna går ut och hur behovet av dessa applikationer ser ut i framtiden. Strategin bör även innehålla en molnstrategi för SaaS, PaaS och IaaS. Företag förväntas öka den andel av sina on premise-lösningar som flyttas till molnet att från 2.34% under 2014 till 14.39% till 2020.
  4. Att sociala medier har slagit igenom är en underdrift och att inte utnyttja detta faktum genom att implementera en analysstrategi av den data som social medier bidrar med vore ett misstag. Det finns nu fler än två miljarder aktiva konton på sociala media och tillväxten per år uppgår till 12 %. Dessa data kan ofta användas till att optimera kundnära processer och i slutändan bidra till en bättre kundupplevelse. Med rätt molnlösning kan företag enkelt samla in, lagra och analysera enorma mängder data.
  5. Missa inte den data som sensorer och GPS kan ge. Big data är inte begränsat till sociala medier eller till ostrukturerad data från webbsidor. Begreppet omfattar också den data som genereras via flera miljarder sensorer från alla typer av enheter och ändpunkter. I linje med utvecklingen av Internet of Things kan exempelvis ett HVAC-system, som genererar data i realtid, i kombination med andra data optimera ett värmepumpsystem, vilket minimerar energiförbrukning. Data från GPS-system kan ge en säljare den information han eller hon behöver för att minimera sina resor och samtidigt maximera värdet av sina besök tack vare att systemet räknar ut hur resorna bör se ut utifrån avancerade analyser av prospekts. Denna typ av analyser kallas deskriptiva då de ger ett förslag på hur en person bör agera baserat på en korsbefruktning av befintlig data av flera slag. De företag som vill automatisera processer som optimerar deras affär på det här sättet måste förstå vilka datakällor som påverkar deras verksamhet.

Många företag har använt system för beslutsstöd i flera år. Genom att lägga till nya datakällor och nya technologier har den traditionella beslutsstödsmarknaden tagit enorma steg framåt. Processer som kundsegmentering har blivit mycket mer sofistikerade och träffsäkra tack vara att systemen numera kan ta hänsyn till en så stor mängd relevant data. I dagens konkurrensutsatta affärsklimat kan smarta strategier att kapitalisera på befintlig data bli en avgörande konkurrensfördel, “säger Joakim Weiner, VD Virtusa”.

Post Comment