IT-branschen blir endast hållbar genom cirkulär ekonomi

[KRÖNIKA] IT-branschen måste anamma en cirkulär ekonomi.

IT-branschen blir endast hållbar genom cirkulär ekonomi 1Samtliga aktörer inom branschen har ett ansvar att tackla den höga energianvändningen och bidra till att teknisk innovation kan främja klimatet snarare än ske på bekostnad av det. Det skriver Christopher Wellise, Chief Sustainability Officer, HPE.

Den ökade digitaliseringen inom praktiskt taget alla sektorer idag innebär att IT-företag har en unik möjlighet att påskynda omvandlingen av sina kunders affärer till mer cirkulära modeller. Trots detta har IT-ansvariga, som regel, inte någon aktiv roll i att bidra till företags hållbarhetsmål. Detta är en missad möjlighet. Genom att sätta företagets CIO och CSO i samma rum skapas nödvändiga förutsättningar för att utveckla tekniska lösningar som bidrar till mer effektiv resursanvändning.

Faktum är att just ökad material- och energieffektivitet kan vara nyckeln till att uppfylla målen i Parisavtalet, eftersom hela två tredjedelar av utsläppen av växthusgaser sker under utvinning, bearbetning och tillverkning av varor. Det är viktigt att ta ett holistiskt perspektiv och överväga klimatpåverkan genom en produkts hela livscykel. Men problemets omfattning kräver också att vi fokuserar på de områden som har störst inverkan på klimatet – och där våra insatser får störst effekt. För Hewlett Packard Enterprise, likt andra leverantörer av IT-lösningar, innebär det produktionskedjan och användningen av våra produkter.

En gemensam branschstandard

IT-industrin har en komplex produktionskedja med en stor global räckvidd. Det ger vår bransch möjlighet att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt för att hantera klimat- och arbetsproblem. Vi behöver säkerställa att leverantörer bedöms utifrån en gemensam standard som uppmuntrar till ansvarstagande och transparens. HPE har länge arbetat med detta och år 2017 lanserade vi världens första vetenskapsbaserade program för produktionskedjor som gör det möjligt för våra leverantörer att sätta vetenskapliga utsläppsminskningsmål för sin egen verksamhet. Likaså var HPE det första It-företaget att kräva av sina leverantörer att de upprättar direkta anställningsavtal med utländska migrantarbetare. Denna standard har sedan dess antagits i RBAs (tidigare EICCs) uppförandekod. Att direkt inkludera sociala och miljömässiga kriterier i inköpsbeslut skapar ansvarsskyldighet genom hela produktionskedjan och motiverar vår bransch till åtgärder.

Utnyttja överkapacitet

Även om den senaste Atea-rapporten noterar att IT-branschen har begränsat inflytande i den traditionella användningsfasen av produkter, finns stora möjligheter till förbättring även i denna fas. Idag är de flesta servrar underutnyttjade med mer än 80 procent, och våra kunder känner ofta inte ens till denna ineffektivitet. För att lösa detta måste förbättringar byggas in redan i FoU- och designfasen. HPE satsar därför på att utveckla datainfrastruktur och nya konsumtionsmodeller som bidrar till att sänka våra kunders totala ägandekostnader samtidigt som miljöpåverkan minimeras.

Ta tillvara på redan använd utrustning

Även om vi vet att miljöpåverkan från de senare faserna av produktlivscykeln motsvarar en mindre del av vår klimatpåverkan, har vi som producenter ett ansvar att bygga om, reparera och återvinna vår hårdvara, samt främja återanvändning för att minimera miljöpåverkan av vår tekniska innovation. När företag uppgraderar till nya mer energieffektiva enheter med högre prestanda, ställs de inför en miljömässigt viktig utmaning: vad ska de göra med den äldre utrustningen? Vi har därför etablerat HPE Technology Renewal Centers som inte bara tar tillbaka HPE-utrustning utan all IT-utrustning oavsett tillverkare. Vi behandlar allt från servrar och nätverk till skrivbord och skrivare.

För att motivera insamling lanserade HPE tidigare i år även en rapport om cirkulär ekonomi som ger IT- och hållbarhetsorganisationer information om koldioxid-, energi-, material- och deponibesparingar som uppnåtts genom deras returer till HPE Technology Renewal Centers. Dettager kunder underlag för hållbarhetsrapportering, vilket allt oftare efterfrågas av investerare och andra intressenter.

Uppmaning till branschen

Sammantaget är det avgörande för IT-branschen att fortsätta leverera innovationer – både inom vår egen industri och hos våra kunder – som ökar livslängden för befintliga resurser. Såväl tillverkare som leverantörer har ett ansvar att bidra till en socialt och miljömässigt hållbar IT-industri.

HPE uppmanar därför alla aktörer inom IT-branschen att göra följande:
1. Etablera ett samarbete mellan ert hållbarhetsteam och ert IT-team för att skapa en gemensam hållbarhetsplan.
2. Sätt upp mål för att minska strömförbrukningen, samt åtaganden att renovera eller återanvända IT-utrustning som i dagsläget ej används, via förnyelseprogram som spårar samtliga komponenter.
3. Skapa rutiner för att regelbundet mäta den påverkan företaget har på den cirkulära ekonomin.

Av: Christopher Wellise, Chief Sustainability Officer, HPE