IT-investeringar ökar trots dystert konjunkturläge

Trots tecken på en avmattning i konjunkturen, så ökar IT-investeringarna. Det framgår av rapporten ”Radar Update 2019”, som presenteras av analysföretaget Radar Group.

IT-investeringar ökar trots dystert konjunkturläge 1
Hans Werner, vd på Radar Group

Att IT-investeringarna ändå ökar, om än svagt, trots en svag ekonomisk tillväxt på nationell nivå, har sin förklaring i att IT numera är grundbulten i de flesta verksamheter.

– IT är centralt för vår förmåga att vara verksamma överhuvudtaget och påverkas inte lika mycket som tidigare av konjunkturläget. Trots orostecken om konjunkturutvecklingen, så påverkas inte investeringarna i IT, säger Hans Werner, som är vd på Radar Group.

Avvaktande hållning

De enda negativa tecknen han ser är att organisationer avvaktar på grund av ökad osäkerhet när det gäller stora planerade investeringar i verksamhetsnära projekt.

– Det gäller stora projekt till exempel inom ERP och CRM som inte dragits igång som planerat. Det signalerar att många stora företag och organisationer avvaktar med att investera.

Prognosen för året är att IT-marknaden växer med 2,3 procent i år till totala drygt 170 miljarder kronor. Av de totala IT-investeringarna görs 76 procent inom den privata sektorn och 24 procent inom den offentliga sektorn.

En intressant iakttagelse är att IT och hållbarhet ser ut att få förnyad betydelse. Hans Werner noterar att begreppet Grön IT, som var i ropet för tio år sedan, på senare år varit mer eller mindre bortglömt.

Hållbarhet i fokus

Men i takt med att investeringarna i IT-drift, till grund för nya och existerande molntjänster ökar, så får hållbar energiförsörjning ökad betydelse. I internationella studier uppskattas att den jordens samlade serverhallar kommer år 2025 att stå för 20 procent av den globala energianvändningen.

– Hållbarhetsaspekter, inte minst energianvändning, och IT kommer på medellång sikt att bli strategiskt viktiga frågor. Vi får inte heller glömma bort att IT-användning också kan påverka miljön positivt.

Han pekar på den nu aktuella diskussionen om elanvändningen inom IT.

– Vår förmåga att distribuera el är en utmaning. Om vi inte klarar av att ställa om så att el kan distribueras effektivt, så riskerar Sverige att tappa i konkurrenskraft. Det handlar alltså inte om vår förmåga att producera el.

Kompetensbrist oroar

I rapporten slås fast att hållbarhetsperspektivet oundvikligen kommer att bli en allt tyngre parameter även när IT-organisationen och dess ledning utvärderas.

– Utvecklingen innebär också att IT-organisationer kommer att behöva ha ökad flexibilitet och kommer att avkrävas högre verksamhetseffekt per nedlagd krona, både i investeringar och löpande kostnader.

Den mycket allvarliga kompetensbristen är ett annat ämne som behandlas. Internationella studier uppskattar att 67 procent av IT-chefer lider av kompetensbrist. I en tidigare rapport från Radar upplever nordiska IT-chefer att rekrytering är den näst största utmaningen.

– Vi rekommenderar alla IT-organisationer att så snart som möjligt se över och uppdatera sin strategi för kompetensförsörjning.