Ny studie från Wipro visar att bristande stöd och verksamhetsanpassning utgör stora hinder för digital transformation

Wipro Limited det globala tjänsteföretaget inom IT-, konsult- och affärsprocesser, offentliggjorde idag resultatet från en ny undersökning beställd av Wipro Digital, företagets enhet för digitaliserings- och konsulttjänster.

Ny studie från Wipro visar att bristande stöd och verksamhetsanpassning utgör stora hinder för digital transformation 1För denna undersökning, som genomfördes av Coleman Parkes Research, tillfrågades 1400 ledande befattningshavare från olika delar av världen, bland annat 400 i USA, om företagens program för digital transformation och vad som utgjort hinder för att skapa resultat. Studien visade att företagen initialt kan uppleva arbetet med den digitala transformationen som övermäktigt där problem med personalen utgör det största hindret. De företag som kan hantera medarbetarnas förväntningar, ser till att högre chefer hålls uppdaterade och samarbetar med rätt partners lyckas bättre.

Företagen har blivit bättre på digital transformation sedan 2017

Den här undersökningen är en uppföljning av Wipro Digitals undersökning från 2017 vilken visade på att det fanns en ledarskapskris kopplad till den digitala transformationen. Den nya studien visar att samtliga 400 koncernchefer i amerikanska företag som var med i undersökningen ansåg att de allra flesta digitala transformationsprojekt inte är bortkastade. Detta är en stor skillnad jämfört med hur de svarade 2017, när en av tre tyckte att digitala transformationsprojekt inte var värda besväret. För två år sedan var det dessutom endast hälften av de undersökta företagen som lyckades genomföra sina digitala transformationsstrategier trots att de satsat både tid och pengar. Wipros studie från 2019 visar att 90 procent av företagsledarna anser att deras företag levererar i linje med deras digitala förändringsstrategi.

Dessutom anser 94 procent av de tillfrågade att det i deras företag finns en förståelse för vad ”digital transformation” innebär, jämfört med 2017, då 1 av 4 företagsledare påpekade att ett betydande hinder för att lyckas var att de anställda inte hade en gemensam uppfattning om vad som menas med ”digital transformation”. Denna skillnad visar att det under de senaste två åren har uppstått en enighet bland företagsledarna om att digital transformation är en nödvändighet för alla företag. Frågan för företagsledare är inte längre om, varför eller när de ska genomföra ett program för digital transformation, utan hur de ska gå till väga för att lyckas med den.

Problem med ledarskap och anpassning till nya arbetssätt kan utgöra hinder tidigt i processen

När de tillfrågades om de största hindren för att lyckas med övergången nämnde 59 procent av de svarande inkonsekvent stöd från högre chefer som ett av de fem viktigaste problemen; 56 procent nämnde svårigheten att utbilda sina team att ändra arbetssätt eller använda ny teknik, nya metoder eller processer och 54 procent angav att det krävs bättre anpassning till verksamhetens intressenter.

I rapporten konstateras att ju längre ett företag har arbetat med digital transformation, desto lägre är sannolikheten att det uppstår problem med personalrelaterade frågor. För dessa kan tekniken istället utgöra ett större hinder. 14 procent av företagsledarna som arbetat med omvandlingen kortare tid än två år nämner teknik som det största hindret, jämfört med 26 procent av företagsledarna som arbetat med digital omvandling i minst två år.

“Dessa resultat visar att under de senaste två åren har företagsledare sett till att deras organisationer har förmågan att få utdelning för sina investeringar i digital transformation,” sade chefen för Wipro Digital, Rajan Kohli. “Företagsledarna måste hålla sina intressenter uppdaterade och hjälpa sina affärsenheter att anpassa sig till och utnyttja ny teknik, nya metoder och processer. De måste agera konsekvent och hålla sina styrelser och högt uppsatta chefer välinformerade så att de vet hur de ska tackla avbrott, hitta nya arbetssätt och anpassa sin strategi i takt med att förståelsen ökar och nya mönster identifieras. Detta hjälper högre chefer att agera konsekvent och ge de anställda det stöd de behöver. Detta betalar sig och ger resultat. Det är inte för sent att starta ett program för digital transformation, men möjligheterna minskar ju längre man väntar.

Ytterligare forskningsresultat

Vid Wipros undersökning framkom ytterligare resultat om den digitala transformationen:

  • Det är aldrig för sent att börja: 85 procent av deltagarna anser att företag som påbörjat sin digitala transformation senare än andra fortfarande har en chans att vinna över konkurrenterna på lång sikt.
  • Det tar ungefär ett år innan satsningen betalar sig Endast 14 procent såg mätbara affärsresultat till följd av digital transformation inom sex månader, 31 procent såg resultat efter mellan sex och tolv månader och 54 procent sade att det tar ett till tre år. Endast en procent uppgav att det tog längre tid än så.
  • Tillväxt är en viktig drivkraft: När deltagarna tillfrågades om vad som utgjorde den största drivkraften för digital transformation uppgav de flesta mål som hade med tillväxt att göra: att få tillgång till nya marknader, öka intäkterna, öka förmågan till marknadsanpassning samt att minska kostnaderna.
  • Liten eller måttlig förändring dominerar: Nästan tre fjärdedelar av företagsledarna beskriver sin digitala transformation som liten eller måttlig. Bara en av fem uppger att de har för avsikt att genomföra ett program som syftar till en fullständig transformation.