Ny undersökning om kunskapsarbetare

Chefer i Sverige och Danmark fokuserar på lösningen och inte på att mäta produktiviteten bland sina medarbetare.

Ny undersökning om kunskapsarbetare 1Vd:ar och högt uppsatta chefer i Sverige och Danmark är betydligt mindre angelägna om att mäta kunskapsarbetarnas produktivitet. 56 procent av de svarande uppger att detta är viktigt vilket är lägre än andra länder i undersökningen i denna fråga. I Storbritannien är det viktigast att mäta produktivitet, hela 77 procent av de intervjuade uppger detta och USA ligger inte långt ifrån på 75 procent. Näst minst viktigt är det för Tyskland (66 procent) att mäta produktivitet. Dessutom är det endast 46 procent av cheferna i Sverige och Danmark som planerar att göra det i framtiden.

Den här situationen kan delvis bero på att det uppstår svårigheter att mäta produktiviteten, eftersom 63 procent av de skandinaviska respondenterna svarar att det här är svårt att göra. En annan faktor kan dock vara att skandinaviska företag är mycket mer benägna att anpassa befintlig teknik och processer för att förbättra produktiviteten, snarare än att bara mäta den. Nästan hälften (47 procent) tror att detta kommer att förbättra kunskapsarbetarnas produktivitet de närmaste tre till fem åren, i USA svarade endast 33 procent likadant.

Skandinaviska företag är mer fokuserade på att ta praktiska steg för att förbättra produktiviteten.

De är också intressant att notera att de högre uppsatta cheferna i Sverige och Danmark tror att en förbättring av kunskapsarbetarnas förmåga att samarbeta är det viktigaste steget mot detta mål. Detta påpekade 48 procent av respondenterna, betydligt högre än i något annat land i undersökningen.

Nästan hälften (45 procent) av de svenska och danska medarbetarna arbetar antingen i öppna kontorslandskap eller i mindre kontor. Något som sannolikt påverkar produktiviteten är oljud runt omkring samt kollegor som stör. Att minska buller är inte lika viktigt i andra delar av världen, endast 16 procent svarar att det är viktigt för produktiviteten. Ändå svarade 45 procent av kunskapsarbetarna i vår undersökning att buller på kontoret hade en negativ inverkan på deras produktivitet. Medan 55 procent svarade att andra kollegors samtal runtomkring hade en negativ effekt på deras prestationsförmåga.

De högre uppsatta cheferna i Skandinavien ser ut att ta konkreta steg i produktivitetspusslet. I synnerhet när det kommer till system som gör det möjligt för medarbetare att samarbeta på ett bättre sätt. Svaret på dessa företags problem är sannolikt att man behöver investera i teknik som hjälper medarbetarna att filtrera bort buller och andra distraherande omständigheter.

Två undersökningar genomfördes via en webbaserad enkät. En av dem genomfördes i april-maj 2018 och skickades ut till VD.ar och högre uppsatta chefer. Respondenter från USA (150), Storbritannien (150), Frankrike (150), Tyskland (151), Skandinavien (Danmark och Sverige, 87) deltog i undersökningen. Den andra webbaserade enkäten genomfördes i maj-juni 2018 och skickades till kunskapsmedarbetare från Skandinavien (Danmark och Sverige), USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Japan och Kina. 300 personer intervjuades online i varje land.