Om IT-Kanalen.se

IT-kanalen.se är en nyhetssajt för IT-branschen.

Vi skriver om den svenska IT-industrin vår huvudsakliga målgrupp är IT-återförsäljare, att bli mer lönsamma och hur de kan följa de förändringar som sker i kanalen och hos kunderna. Vi skriver också om hur kanalspelare kan arbeta för att öka andelen transaktioner som går genom kanalen. Vi gör det genom att spegla intressenter genom både korta och långa nyhetsartiklar, särdrag och fallstudier och genom att ta in röster från externa spelare med liknande utmaningar eller erfarenheter. Vi skriver om tillverkare, distributörer och återförsäljare av olika slag. Vem är spelarna och hur de agerar? Vilka trender kommer att påverka dem?  Hur byter kundköpsmönster kanal och primära återförsäljare? Vilka är de mest framgångsrika aktörerna i kanalen? Vad gör dem framgångsrika? Vårt primära mål är återförsäljare av IT-produkter och IT-tjänster.

Målgrupp: IT-återförsäljare av olika slag, men påverkar alla som arbetar specifikt med den indirekta försäljningsmodellen för leverantörer, distributörer och återförsäljare. Ledningsgrupper, marknadsförare, försäljningschefer, inköpschefer, produktchefer och it-konsulter.
Räckvidd: Sidvisningar: 98 000, Unika besökare:15 000 – 18 000, Sessioner: 32 000 per vecka i genomsnitt under en månad.
Nyhetsbrevet: 7 000 nyhetsprenumeranter.

IT-kanalen.se ges ut av IT Media Group Sverige AB.

För mer information kontakta:Om IT-Kanalen.se

Annika Guldroth
Ansvarig utgivare / CEO
Mobile: +46730416234
Mail: annika@itmediagroup.se


About IT-Kanalen.se

IT-Kanalen.se is a knowledge website, for IT industry.

We write about the Swedish IT industry from questions about how our main target group, IT resellers, can become more profitable and how they can keep up with the changes taking place in the channel and customers. We also write about how channel players can work to increase the percentage of transactions that go through the canal. We do this by mirroring stakeholders through both short news articles stressed that longer features and case studies, and by bringing in voices from outside players with similar challenges or experiences. We write on manufacturers, distributors and retailers of various kinds. Who are the players and how they act? Which trends will affect them? What business is done? How does changing customer buying patterns canal and primary dealers? What are the most successful players in the channel? What makes them successful? Our primary target is a reseller of IT products and services.

Target: IT-kanalen.se primarily targets IT resellers of different kinds, but affects all working specifically with the indirect sales model of suppliers, distributors and retailers. In addition to the channel managers also marketing managers, sales managers, purchasing managers and product managers.
Reach: Pageviews: 98 000 Users:15 000 – 18 000 Sessions: 32 000 every week in an average during a month
Newsletter: 7 000 subscribers.

IT-Kanalen.se is published by IT Media Group.

For more information contact:

Annika Guldroth.
CEO
Mobile: +46730416234
Mail:annika@itmediagroup.se


 

 

 

 

 

Post Comment