Om IT-Kanalen.se

IT-kanalen.se är en nyhetssajt för IT-branschen.

Vi skriver om den svenska IT-industrin vår huvudsakliga målgrupp är IT-återförsäljare, att bli mer lönsamma och hur de kan följa de förändringar som sker i kanalen och hos kunderna. Vi skriver också om hur kanalspelare kan arbeta för att öka andelen transaktioner som går genom kanalen. Vi gör det genom att spegla intressenter genom både korta och långa nyhetsartiklar, särdrag och fallstudier och genom att ta in röster från externa spelare med liknande utmaningar eller erfarenheter. Vi skriver om tillverkare, distributörer och återförsäljare av olika slag. Vem är spelarna och hur de agerar? Vilka trender kommer att påverka dem?  Hur byter kundköpsmönster kanal och primära återförsäljare? Vilka är de mest framgångsrika aktörerna i kanalen? Vad gör dem framgångsrika? Vårt primära mål är återförsäljare av IT-produkter och IT-tjänster.

Målgrupp: IT-återförsäljare av olika slag, men påverkar alla som arbetar specifikt med den indirekta försäljningsmodellen för leverantörer, distributörer och återförsäljare. Ledningsgrupper, marknadsförare, försäljningschefer, inköpschefer, produktchefer och it-konsulter.
Räckvidd: Sidvisningar: 53 000, Unika besökare:10 000 – 11 000, Sessioner: 27 000 per vecka i genomsnitt under en månad.
Nyhetsbrevet: 7 000 nyhetsprenumeranter.

IT-kanalen.se ges ut av IT Media Group Sverige AB.

För mer information kontakta:Om IT-Kanalen.se 1

Annika Guldroth
Ansvarig utgivare / CEO
Mobile: +46730416234
Mail: annika@itmediagroup.se


About IT-Kanalen.se

IT-Kanalen.se is a knowledge website, for IT industry.

We write about the Swedish IT industry from questions about how our main target group, IT resellers, can become more profitable and how they can keep up with the changes taking place in the channel and customers. We also write about how channel players can work to increase the percentage of transactions that go through the canal. We do this by mirroring stakeholders through both short news articles stressed that longer features and case studies, and by bringing in voices from outside players with similar challenges or experiences. We write on manufacturers, distributors and retailers of various kinds. Who are the players and how they act? Which trends will affect them? What business is done? How does changing customer buying patterns canal and primary dealers? What are the most successful players in the channel? What makes them successful? Our primary target is a reseller of IT products and services.

Target: IT-kanalen.se primarily targets IT resellers of different kinds, but affects all working specifically with the indirect sales model of suppliers, distributors and retailers. In addition to the channel managers also marketing managers, sales managers, purchasing managers and product managers.
Reach: Pageviews: 53 000 Users:10 000 – 11 000 Sessions: 27 000 every week in an average during a month
Newsletter: 7 000 subscribers.

IT-Kanalen.se is published by IT Media Group.

For more information contact:

Annika Guldroth.
CEO
Mobile: +46730416234
Mail:annika@itmediagroup.se


“Vad andra säger om oss”

2016-04-15: IT-världen

Nästan allting berörs av IT och framsteg inom den sektionen. Hos IT-kanalen går det lätt att hitta information om vad som händer i det svenska IT-landskapet. IT-kanalen är speciellt riktad mot företagare för att visa hur IT kan förbättra för alla möjliga typer av företag. De berättar om nya idéer och program som företag har använt sig av och visar upp innovation och lönsamhet. Även om man inte har sitt eget företag eller är en it-försäljare, kan det vara intressant att läsa om hur IT-marknaden ser ut just nu.


 

2016-04-04: Nyheter på nätet

shutterstock_302536892IT-branschen är en allt växande bransch och det kommer ständigt ut nyheter som kan vara bra att veta, speciellt om man arbetar inom detta segment. En del nyhetssajer riktar sig specifikt till branschfolk och kan därför vara ovärderliga informationskällor som ger en tillgång till nyheter snarast möjligt.

 

http://www.t30.se/nyheter-pa-natet


2016-03-22: Bra Nyhetssajter!

Oavsett vad man är intresserad av är det alltid roligt och intressant att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom området. Det faller sig naturligt att man gärna läser om sin hobby och vanliga nyhetstidningar är ett sätt. Dessutom finns det ofta olika magasin som är specialinriktade inom sektorn. Men tyvärr går tidningsbranschen bakåt och många förlag tvingas skära ner. Detta mycket på grund av digitaliseringen.

Om IT-Kanalen.se 2

Utvecklingen har dock även medfört fördelar. Tack vare den digitala boomen och Internets stora expansion finns det idag mängder med olika nyhetssajter som specialiserat sig på smala områden. Det gör att vi kan läsa om olika händelser väldigt snart efter att nyheten publicerats, vilket är en stor fördel jämfört med att läsa tidningar som har långa pressläggningstider. Är du intresserad av till exempel informationsteknik är it-kanalen.se rekommendabel att besöka. Här publiceras de senaste nyheterna och den nyaste informationen om relevanta produkter och tjänster inom it-världen. It-kanalen är dessutom ett exempel på en verksamhet där man slutat helt med papperstidningen för att istället fokusera på webben.


2016-01-11: Pressmeddelande

NY webbtidning inom hälsa och IT

Utvecklingen inom it-hälsa går snabbt. Ny forskning skapar nya metoder och möjligheter till förbättring och effektivisering inom hälsa, vård och omsorg. Men konsekvenserna av felsatsningar kan också bli stora, både ur ett ekonomiskt och humanitärt perspektiv.

-Vi märker ett stort behov av kunskap och fördjupning inom området och därför startar vi nu IT-Hälsa. Med ledorden fakta, analys och inspiration vill vi hjälpa
aktörer inom hälsovården att förhålla sig till IT och ge underlag till viktiga och
ofta komplicerade beslut, säger Annika Guldroth, affärschef och ägare.

Hälsovård och digitalisering IT-Hälsa blir en webbtidning om teknik och IT med utgångspunkt i hälsa och sjukvård. Ambitionen är att vara en informatör och oberoende granskare i gapet mellan hälsovård
och digitalisering. Tidningen kommer belysa allt från aktuell forskning och metoder till arbetsverktyg inom området. Den vänder sig främst till de som fattar strategiska beslut
om hur den framtida vården ska utformas. Redaktör blir Hanna Engström, som har stor erfarenhet av hälsa…

-Det är inspirerande att arbeta på ett förlag som satsar när andra drar ned. IT-Hälsa kommer att fylla en viktig roll för att hjälpa beslutsfattare att navigera i en miljö som är komplicerad men som samtidigt har en otrolig potential, säger Annika Guldroth.

Ytterligare tidning på gång – IT-Hälsa ges ut av AHA IT-media, ett mediehus som fokuserar på kunskap och utvecklingen inom it-intensiva samhällssektorer. Förutom IT-Hälsa ger AHA IT-media också ut tidningarna IT-Kanalen.se, IT-Pedagogen.se. Därtill kommer man att lansera ytterligare en webbtidning mot en ny bransch i slutet av januari. Håll utkik.

Läs mer om IT-Hälsa här: www.it-hälsa.se

För mer information vänligen kontakta Annika Guldroth, 0730-416234, mejl: annika@it-halsa.se


 

2016 -01-11: Media Trender  2015 – Mediebyråbarometern

Digitala tillväxten kompenserade för tappet i print under 2015

Under 2015 låg medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, stilla med en liten ökning på 0,1 procent. Under december minskade medieinvesteringarna med 17,4 procent, jämfört med samma månad föregående år.

Mediekategorierna som har haft störst tillväxt under året är de digitala kanalerna. Under förra året ökade medieinvesteringarna i de digitala kanalerna med 648 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 20 procent. Bland enskilda medier är vinnarna 2015 internet, bio, utomhus/trafikreklam samt sök.

Den mediekategori som uppvisar störst negativ tillväxt under 2015 är print. Kvällspress står för den största minskningen och backar med hela 35 procent under 2015. Det är att jämföra med året innan 2014 då kategorin minskade med 18 procent.

Medieinvesteringarna i de samlade printkategorierna har  minskat med 411 miljoner kronor, det vill säga 15 procent under 2015. Den enskilt största mediekategorin, tv , har tappat 287 miljoner kronor under 2015, vilket motsvarar 6,1 procent.

– Medieinvesteringarnas totala volym är i stort sett oförändrad under 2015, men som förutspått har stora summor förflyttats från traditionella mediekanaler till digitala kanaler. Trenden har förstärkts och under året drivits av online-video, programmatiska köp och annonsering i sociala medier. Ökningen i digitala kanaler är nu större än någonsin. Förra året firade mediebyråbarometern 10 år, mycket har hänt under dessa år, och jag ser med spänning fram emot att följa utvecklingen under 2016, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer i ett pressmeddelande.

I december minskade medieinvesteringarna med 17,4 procent, minskningen beror till stor del på icke periodiserad data då december 2015 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2014. Bland printkategorierna finns dock ingen periodiseringseffekt eftersom de faktureras dagligen.

Tillsammans backar printkategorierna med 8,4 procent i december, jämfört med samma period föregående år. Vid en jämförelse med tidigare månader under 2015 dämpas minskningen för printkategorierna i december.

Den mediekategori som har ökat under december, utan hänsyn till periodiseringseffekter, är bio. Kategorin har under helåret 2015 haft en positiv tillväxt om 13,8 procent. De tre mediekategorier som minskar mest under december, utan hänsyn till periodiseringseffekter, är tv, sök och dr/annonsblad.

Om IT-Kanalen.se 3
Utvecklingen för samtliga medieslag under 2015 med jämförande stapel för 2014.

– Fallet för print dämpas under december och samtliga printkategorier går bättre jämfört med tidigare månader under året. Detta gäller framförallt landsortspress som endast tappar 3,7 procent i december. Mediekategorin TV backar med 40 procent under december, detta är en kraftig minskning även med hänsyn till periodiseringseffekter. Under helåret 2015 tappar TV 287 miljoner, vilket är den största nedgången sedan finanskrisen 2009 – detta trots kraftiga prishöjningar 2015. Sammanfattningsvis kan man konstatera att julhandeln med detaljister i spetsen har premierat annonsering i tryckta medier och internet, säger Jochum Forsell, vice vd IUM i en kommentar.


2015-08-17:

IT-kanalen utökar redaktionen

Med detta får ni läsare fler röster i tidningen, med fyra mycket rutinerade personer. Vi välkomnar dem med stor glädje och ni kan se fram emot många intressanta artiklar om kanalen så som tillverkare, distributörer och återförsäljare av skilda slag.

Affärschef / Annika


2015-01-27:

IT-Kanalen ökar farten och får systertidning

Efter ett lyckosamt första år är det dags att ta ytterligare ett steg. Vi vill öka tillgängligheten för våra läsare, skapa innehåll med ännu större relevans och utveckla IT-Kanalen så att den ger ett högre värde för annonsörer och samarbetspartner. Under 2015 kommer vi därför att lägga stor kraft på att utveckla vår online-närvaro.

Parallellt med detta får vi också en systertidning, IT-Pedagogen, som ska skriva om hur it kan bidra till bättre resultat i pedagogiska verksamheter. IT-Pedagogen blir en renodlad webbtidning.

De här förändringarna innebär också att IT-Kanalen som papperstidning upphör.

För mer information kontakta affärschefen Annika Guldroth, annika@itmediagroup.se

 

 

 

 

Post Comment