Politisk osäkerhet påverkar svenska IT-beslut

En europeisk undersökning från det globala moln- och nätverksföretag Interoute visar att 70 procent av de tillfrågade IT-beslutsfattarna tror att Storbritanniens utträde från EU innebär möjligheter för företaget.

Politisk osäkerhet påverkar svenska IT-beslut 1Mest positiva är företag i Frankrike (83 procent) och Belgien (78 procent) medan svenska företag är de mest negativa. Här anser endast 49 procent att Brexit kan gynna dem.

En klar majoritet (95 procent) av företagen i Europa svarar att Brexit har påverkat företagets beslutsfattande. Lika många (96 procent) menar att den generella politiska osäkerheten i världen, till exempel vad gäller USA:s och Rysslands utrikespolitik, har påverkat företagets beslutsfattande.

”Den politiska osäkerheten i Europa påverkar IT-besluten i alla branscher”, säger Susanna Reppling, Sverigechef på Interoute. ”Vi ser att vissa intar en mer försiktig hållning medan de mer ambitiösa företagen ser läget som en möjlighet där investeringar i rätt teknik kan skapa tillväxt och en bättre upplevelse för både medarbetare och kunder. Digitaliseringen handlar ju i grund och botten om att skapa en organisation som är flexibel nog att kunna bemöta förändringar på marknaden, även geopolitiska sådana.”

Sex av tio svenska företag (59 procent) i undersökningen har pågående digitaliseringsprojekt för att öka sin konkurrenskraft på marknaden. Samtidigt uppger nästan vart fjärde (23 procent) svenskt företag att de är försiktiga när det gäller förändringar i omvärlden just nu och därför har pausat digitaliseringsprojekt tills osäkerheten kring Storbritanniens framtid i EU är över.

Det osäkra politiska klimatet i omvärlden anses vara den största utmaningen för att genomföra digitaliseringsprojekt bland svenska företag (62 procent). På andra plats kommer svårigheten att hitta rätt kompetens (49 procent). Om förmågan att anlita IT-konsulter skulle begränsas tror fyra av tio svenska företag att detta skulle stoppa deras digitaliseringsprojekt. Endast i Frankrike är siffran högre (42 procent) medan genomsnittet i Europa är 29 procent.

Knappt en tredjedel (29 procent) av företagen i Europa har en ”cloud first” strategi med målet att övervinna alla utmaningar och kostnader som flytten till molnet kan medföra. Störst andel finns i Sverige (35 procent). Om en applikation måste flyttas till molnet, då koden inte kan skrivas om, skulle en femtedel (21 procent) av företagen i Europa vänta tills applikationens livscykel är slut innan de börjar titta på molnlösningar. I Sverige är motsvarande siffra 27 procent, högst i Europa.

Framåtsyftande uttalanden

Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute. Även uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer.