Privat moln: 4 fördelar och användningsområden

Vad skiljer ett privat moln och varför behöver jag det?

Cloud har vuxit till att bli en central del av IT-strategin i organisationer över hela världen. Publika, privata, och hybrida moln möter alla olika typer av behov och passar för olika typer av affärsmål. Vi reder ut vad som skiljer det privata molnet och när ett privat moln bör nyttjas.

Fördelar

Ett privat moln har många av de fördelar som finns i ett Privat_molnpublikt moln, som skalbarhet och självservice. Skillnaden är att ett privat moln inte är en delad miljö – du delar aldrig resurser med andra organisationer.
En vanlig missuppfattning om privata moln är att det alltid är byggt internt, eller “on-prem”. I själva verket är en stor andel av alla privata moln hostade och managerade externt hos en hostingleverantör. Gemensamt för alla privata moln, oavsett om de hostas internt eller externt, är att de är designade internt.
Här är 4 fördelar med det privata molnet:

1. En privat miljö innebär dedikerade resurser

Privata moln är privata. Det innebär alltså att de resurser du nyttjar i ett privat moln är dedikerade till just ditt företag. Eftersom du aldrig delar resurser med andra organisationer uppnår du en högre grad av säkerhet och kan alltid ta reda på exakt var någonstans din data befinner sig. Från skillnad till ett publikt moln, där andra organisationer kan sänka din prestandanivå, påverkas du inte om andra kunder (eller så kallade “tenants”) blir hårt belastade.

2. Kontroll

Eftersom ett privat moln tjänar en enda organisation finns det inget värde i en one-size-fits-all-lösning. Istället anpassas molnet till företagets exakta behov. Alla företag ser såklart olika ut och därför kan man genom att skräddarsy sin miljö få en stor konkurrensfördel. Eftersom du (tillsammans med leverantören) designar arkitekturen vet du alltid alla detaljer om din IT-miljö och kan i alla lägen ta hand om problem som kan uppstå. Du har full kontroll över din miljö och kan konfigurera och administrera som du vill.

3. Data – säkerhet, sekretess och efterlevnad

Enligt en undersökning nyligen genomförd av The Economist citerade 87% av de medverkande att ledningen starkt prioriterar företagets datasäkerhet och sekretess. Att också skydda sina kunders data är en hög prioritet. I ett privat moln får du en unik fördel – du har kontroll över datan. Det innebär kontroll över säkerhet, sekretess och efterlevnad.

4. Säkerhet

För företag som kräver säkra lösningar är privata IT-miljöer det bästa alternativet. Du vill inte lägga ut känslig data i en delad, publik miljö. I Idenets privata moln skiljs din miljö av nätverksmässigt och din data finns bakom brandväggar med egna brandväggsregler. Alla servrar är också placerade i kluster där en felaktig maskinvarukomponent inte påverkar tillgången till servrar eller lagringssystem.

Många organisationer är mycket säkerhetsmedvetna och ofta föremål för lagar, politik eller regler som förhindrar lagring i andra länder. För de som inte kan lagra data utanför Sveriges gränser är t.ex. Idenets privata moln lokalproducerat, där all data garanterat alltid lagras i Sverige.

Användningsområden

Fördelarna med ett privat moln öppnar möjligheter för specifika typer av användning, som man tidigare oftast varit tvungen att stödja från eget datacenter. Rent generellt kan man säga att ett privat moln bäst är lämpat för företag med dynamiska eller oförutsägbara molnbehov som vill ha direkt kontroll över sin miljö. Här följer några exempel på scenarier där ett privat moln är ett bra alternativ.

Intensiva/ kritiska applikationer

För verksamhets- och affärskritiska applikationer är det viktigt att systemet alltid går att nå med hög prestanda utan långa svarstider. Det kan t.ex. vara affärssystem (ERP), CRM eller komplexa extra-/ intranät. När en sådan applikation driftas i en publik miljö finns inga garantier på prestanda. Eftersom serverkapaciteten delas av alla de företag som befinner sig i miljön, innebär det att din applikationsprestanda kan få lida om en “grannes” applikation blir hårt belastad. I en privat miljö är resurserna dedikerade till din applikation och oftast dessutom skalbara, så du behöver aldrig oroa dig för att resurser blir “uppätna”.

För kritiska applikationer finns det såklart andra aspekter än prestanda att ta hänsyn till. En av de högsta prioriteringarna är säkerheten. När känslig data är involverad är det viktigt att inga utomstående får access – och det finns alltid risk för att kund A ser kund B:s filer i miljöer som inte är privata.

Exempel (PDF): Inflight med kunder som SAS och Norwegian lägger ut affärssystem i privat moln

Företag verksamma i hårt reglerade branscher

Vissa företag verkar i speciellt hårt reglerade branscher där man ibland genom lag inte får lägga ut data i publika miljöer. Inom exempelvis finans eller sjukvård kan efterlevnad bara följas i ett privat moln.

Exempel: Datainspektionen med extremt höga säkerhetskrav bygger IT-plattform i privat moln

IaaS för större företag leder till sänkta kostnader

När man talar IT-kostnader för företag är drift av infrastruktur (som ofta är föråldrad) en hög och vanligtvis oförutsägbar kostnad. Enligt CIO Insight står investeringar i infrastruktur för hela 40% av IT- budgeten. Det finns alltså stora besparingar att göra i optimering.

Men för större företag med höga IT-krav har ett eget datacenter tidigare varit det enda alternativet. Det har varit svårt att hitta outsourcad IT-drift som möter så pass höga säkerhets- och tillgänglighetskrav. I vissa fall rör det sig om efterlevnadsprinciper eller regler som förhindrar att kunna lägga ut driften. Men i ett privat moln är det extremt mycket lättare att kunna leva upp till efterlevnadsprinciper och regleringar, inte minst pga den kontroll som ges. Som vi också gått igenom är säkerheten i privata moln mycket högre än i publika moln.

Detta gör att även företag med mycket höga krav nu kan outusourca hela eller delar av sin IT-drift i form av infrastruktur som tjänst (IaaS) i privata moln och på så sätt drastiskt sänka IT-kostnader. I de fall där leverantören inte bara tillhandahåller infrastruktur utan även erbjuder så kallad managed hosting drar du nytta av den kunskap en specialiserad leverantör besitter i from av kompetent personal och utvecklade processer. Managerad IaaS innebär att du, utan att förlora kontroll, själv inte behöver ansvara för skötsel av infrastrukturen. Du slipper alltså kostnaderna för personal, underhåll, uppgraderingar och hårdvara.

Exempel: Anticimex med över 3000 användare i 14 länder flyttar all infrastruktur till molnet

Specialiserad konfiguration och hårdvara

I många fall kan det vara svårt för organisationer att hitta den hårdvara som en speciell applikation kräver från en publik molnleverantör. Om en applikation t.ex. kräver en server med 24 GB RAM med bara två kärnor, är det förmodligen den största servern en publik molnleverantör kan erbjuda dig – och ekonomiskt sett kanske inte det bästa alternativet. Privata molnleverantörer har oftast ett större utbud av hårdvara och låter dig designa din miljö efter dina krav.

Ett privat moln är också att föredra när det kommer till extra komplexa applikationer som behöver kommunicera med andra system där förbindelsen måste ske i millisekunder. En publik molnleverantör har ofta inte möjlighet att konfigurera dessa typer av system.

Post Comment