Rekordår för Combitech med kraftigt ökat resultat

Den nordiska lösnings- och konsultpartnern Combitech, släpper idag sin helårsrapport för 2020.

Rekordår för Combitech med kraftigt ökat resultat
Hans Torin, vd Combitech

Combitech rapporterar ett rekordår, med ökad tillväxt och kraftigt ökat resultat.

Under året har Combitech driftsatt en av Sveriges första installationer av privata mobilnät för 5G och levererat en säker digital infrastruktur till sjöfartssektorn, genom det nya industrikonsortiet Navelink.

– Glädjande kan vi konstatera att, även om Covid-19 påverkat delar av vår verksamhet kraftigt, har påverkan på resultatet varit begränsad. Vi vidtog tidigt åtgärder och har genom en stark laginsats anpassat oss löpande efter den förändrade situationen, säger Hans Torin, vd Combitech.

Området Totalförsvar, som omfattar det civila såväl som det militära försvaret är högaktuellt. Samtidigt har intresset från industri och offentlig verksamhet, när det gäller att dra nytta av digitalisering och samarbete för ökad hållbarhet och konkurrenskraft, varit fortsatt stor. Även efterfrågan på tjänster inom cybersäkerhet är fortsatt hög, bland annat inom finanssektorn där det Europeiska ramverket TIBER ställer krav på standardiserade tester för att förstärka motståndskraften mot cyberhot i den finansiella sektorn.

– Det har varit en styrka för oss att ha en så stor bredd i kunder och uppdrag. Många av våra affärer inom t ex medicinteknik, telekom, försvar och stora delar av den offentliga sidan haft en ytterst begränsad påverkan av Covid-19, säger Hans Torin.

För Combitech är det framförallt uppdrag inom fordonsindustrin som påverkats av Covid-19, med pausade eller stoppade uppdrag. För de konsulter som tappat uppdrag till följd av den inverkan Covid-19 haft på kunder, har Combitech lyckats väl med att växla in dem i nya uppdrag hos andra kunder.

– Situationen med Covid-19 och de restriktioner som följt, har inneburit att vi tvingats avstå från en hel del av den interna kompetensutveckling, som vi normalt satsar på. Restriktionerna har också inneburit minskade interna möten och kraftigt minskade resor. Sammantaget har det lett till minskade kostnader för oss 2020.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2020:

  • Combitech har genom sitt partnerskap med Nokia driftsatt en av Sveriges första installationer av privata mobilnät för 5G för fullskalig operationell drift åt Saab.
  • Combitech har fått i uppdrag att leverera säker infrastruktur till sjöfartssektorn, genom det nya industrikonsortiet Navelink. Navelink grundades i december 2019 av industriföretagen Kongsberg, Saab och Wärtsilä och tre EU-projekt, samordnade genom Sjöfartsverket, har redan klivit ombord. Målet är att höja effektiviteten och säkerheten samt minska klimatavtrycket genom hela sjöfarten.
  • Sustainable Underground Mining (SUM), där Combitech är en av partnerna tillsammans med LKAB, ABB, Epiroc och Sandvik har beviljats stöd av Energimyndigheten. Stödet uppgår till 207 miljoner kronor. SUM, har som vision att utveckla framtidens koldioxidfria, digitaliserade och autonoma gruva.
  • Combitech har inlett ett samarbete med Växjö Kommun, Skanska och Södra för att tillsammans utveckla en ny stadsdel i Växjö. Projektet, Crossways Växjö, ska genom hållbarhet, samarbete och digitalisering, skapa en klimatneutral och innovationsfrämjande mötesplats.
  • I juni tecknade Combitech ett samarbetsavtal med Siemens Energy kring 3D-printning för tillverkande industri. Tillsammans kan företagen erbjuda hela kedjan från design och utvecklingskompetens till serietillverkning.
  • Combitech har vunnit viktiga uppdrag inom finansbranschen kopplade till det europeiska ramverket TIBER. Uppdragen innebär bland annat att genom grundligt Threat Intelligence-arbete ta fram hotbild och realistiska scenarion som används som utgångspunkt för avancerade säkerhetstester.
  • Combitech har tecknat en rad nya avtal inom offentlig verksamhet inom framförallt it-tjänster och informationssäkerhet.
  • Under året har Combitechs åtaganden inom totalförsvaret, både det civila och militära ökat. Combitech stöder sedan tidigare ett större antal myndigheter inom återuppbyggnaden av totalförsvaret.