Spillvärme från datacenter ska värma upp tusentals Oslo-lägenheter

DigiPlex, Nordens ledande datacenterleverantör, och Norges största fjärrvärmeleverantör, Fortum Oslo Varme, har tecknat ett intentionsavtal om återvinning av spillvärme från DigiPlex datacenter Ulven i Oslo.

Spillvärme från datacenter ska värma upp tusentals Oslo-lägenheter 1Avtalet bidrar till ny fjärrvärmeproduktion motsvarande energibehovet av cirka 5 000 Oslo-lägenheter.

En progressiv datacenterindustri måste göra vad den kan för att minimera sitt miljömässiga fotavtryck. Datacenter står i dag för två procent av världens årliga CO2-utsläpp och tre procent av elkonsumtionen. I Oslo är fjärrvärmen redan förnybar, och på grund av en lagstadgad utfasning av fossila energikällor för uppvärmning och stadsutveckling ökar där efterfrågan på fjärrvärme. När Fortum Oslo Varme nu planerar att öka värmeproduktionen söker bolaget efter källor till förnybar energi som är lämpliga för produktionsmixen. Vid en framtida kapacitetsökning i DigiPlex norska datacenter kan också leveranserna av överskottsvärme till fjärrvärmenätet öka.

– Varje gång vi är online, streamar en tv-serie eller använder en molntjänst, så startar en process i ett datacenter. Vi som individer bidrar negativt till klimatförändringarna om denna process sätts igång i ett datacenter som drivs av icke-förnybar energi, och som dessutom släpper ut överskottsvärmen i atmosfären, säger Gisle M. Eckhoff, vd på DigiPlex.

– På DigiPlex är vi stolta över att befästa vår ledarroll i klimatfrågor inom datacenterindustrin, både vad gäller att använda förnybar energi och att nyttja spillvärmen från vårt datacenter Ulven till att förse Oslo-borna med värme. Digitalisering måste vara ett steg i rätt riktning mot en grönare värld och samarbetet med Fortum Oslo Varme är ett viktigt steg i den riktningen. När norrmännen surfar på nätet kommer de från och med hösten 2019 indirekt bidra till uppvärmningen av Oslo, säger Gisle M. Eckhoff.

– Fjärrvärmesystemet som Fortum Oslo Varme driver är ett 60 mil långt distributionssystem för termisk energi i centrala Oslo, och ett fantastiskt verktyg för att flytta energi från någon som har ett överskott till någon som efterfrågar energi. Vi är väldigt glada över att ha slutit detta avtal med DigiPlex, kommenterar Eirik F. Tandberg, vd på Fortum Oslo Varme.

– Denna typ av tredjepartsleveranser i fjärrvärmenätet gynnar såväl miljön som invånarna i staden. Fortum Oslo Varme återvinner redan värme från Oslos avloppsvatten, och genom att även tillvarata spillvärmen från datacenter ökar vi andelen återvunnet i vår produktion ytterligare och stärker Oslos kretsloppsbaserade energisystem, fortsätter Tandberg.

Fjärrvärme är, såväl idag som i framtiden, en viktig del av Oslo stads infrastruktur, och täcker idag cirka 20 procent av stadens värmebehov. Med den höga byggtakten i Oslo och förbudet mot användningen av fossil olja för uppvärmning kommer behovet av förnybar fjärrvärme att öka de kommande åren. Idag består fjärrvärmen av spillvärme från energiåtervinning av stadens avfall, värme från avloppsvatten och en rad andra förnybara energikällor.

– Genom att använda de resurser som redan finns, i stället för att låta dem gå till spillo, gör vi fjärrvärme och energianvändning i byggnader till en del av den cirkulära ekonomin. Vattenburna uppvärmningslösningar i byggnader gör det möjligt, fortsätter Tandberg.