Standard september 2019 – Datacentraler och serverrum

En av första holistiska standard för datacentraler – Flera delar reviderade i år.

Standard september 2019 – Datacentraler och serverrum 1Planerar man serverrum och datanät i industri, kontor och handel kan man undvika många misstag genom att dra nytta av andras erfarenheter – samlade i standarder. Alla väsentliga aspekter som är aktuella under datacentralens eller serveranläggningens hela livscykel behandlas i den europeiska standardserien EN 50600. Från teknikneutrala krav och rekommendationer till bestämning av klasser för tillgänglighet och skydd och graden av energieffektivitet.

Nya utgåvor av tre av delarna av EN 50600 har blivit svensk standard i september. De är den inledande delen SS-EN 50600-1SS-EN 50600-2-2 om elförsörjning och SS‑EN 50600‑2‑3 om kylning och ventilation. Tidigare i år har det kommit tillägg till delarna -4-2 om energieffektivitet och -4-3 om faktor för förnybar energi.

SS-EN 50600 vänder sig främst till dem som specificerar, projekterar, levererar och installerar centrala IT-anläggningar, oavsett om man kallar det serverrum, datacentraler eller något annat. Syftet är att föra samman alla inblandade parter så tidigt som möjligt. Standarden behandlar både elektriska och byggnadstekniska frågor, liksom frågor kring drift och energieffektivitet. Därför vänder den sig också till dem som beställer, äger eller driver sådana anläggningar.

Den inledande delen, SS-EN 50600-1, beskriver de olika funktioner och installationer som krävs. Den innehåller en klassningsmetod, baserad på driftsäkerhet, skydd och energieffektivitet (availabilty, security, energy efficiency). Klassningen sätter sedan nivån på fordringarna i de övriga delarna av standarden. I del 1 finns även en lista med frågor att ta med vid en analys av affärsrisk och kostnad.

Nytt i den nya utgåvan av del 1 är framförallt att själva konstruktionsprocessen fått större tyngd, liksom frågorna kring anläggningens driftsäkerhet (tillgänglighet). I den nya del 2-2 har bland annat avsnitten om driftsäkerhet och fysiskt skydd arbetats om. I den nya del -2-3 görs nu större skillnad mellan klimatkraven i olika delar av anläggningen. För att underlätta finns nu en översiktlig tabell över detta.

En heltäckande serie …

Se vad standarden handlar om! Med SEK preview kan du fritt ladda hem förord, inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning.

Se preview på SS-EN 50600-1, utg 2:2019, Datahallsutrymmen och tillhörande system – Del 1: Allmänt. I inledningsavsnittet beskrivs standardens syfte och struktur.

Se preview på SS-EN 50600-2-2, utg 2:2019, Datahallsutrymmen och tillhörande system – Del 2-2: Elförsörjning

Se preview på SS-EN 50600-2-3, utg 2:2019, Datahallsutrymmen och tillhörande system – Del 2-3: Inomhusklimat.

I standarden finns tre delar till som handlar om anläggningens praktiska utförande:

Se preview på SS-EN 50600-2-1, utg 1:2014, Datahallsutrymmen och tillhörande system – Del 2-1: Byggnaden

Se preview på SS-EN 50600-2-4, utg 1:2015, Datahallsutrymmen och tillhörande system – Del 2-4: Infrastruktur för telekommunikationsnät

Se preview på SS-EN 50600-2-5, utg 1:2016, Datahallsutrymmen och tillhörande system – Del 2-5: Säkerhetssystem (fysisk säkerhet)

En vägledning till hur man bäst använder och drar nytta av 50600-serien finns i SEK TR 50600‑99‑3. Dessutom finns en del -3-1 om drift och förvaltning och tre delar om energieffektivitet och förnybar energi (-4-1-4-2 & -4-3).

… i ett system av standarder

Serien EN 50600 – och alltså SS-EN 50600 – ingår i ett system av standarder för nät och installationer för informationsöverföring, både med fiber och metalliska kablar. I standarden SS-EN 50173 för generella fastighetsnät finns en särskild del, SS‑EN 50173‑5, som behandlar installation i datahallar och liknande. Läs mer om SS-EN 50173 i en tidigare nyhet. Jordning och potentialutjämning beskrivs närmare i SS-EN 50310.

Avbrottsfri kraft är en väsentlig del av en dataanläggning. Standarden SS‑EN IEC 62040‑2 med EMC-fordringar på UPS-utrustning kom i ny utgåva förra året och SS-EN IEC 62040-1 med säkerhetsfordringar kommer i ny utgåva senare i höst.

SEK Svensk Elstandard har utsetts av regeringen att svara för standardiseringen inom el och elektronik. Genom SEK kan svenska specialister delta och bidra i arbetet med standarderna. För SS-EN 50600 och SS-EN 50173 sker det i den tekniska kommittén SEK TK 215, som välkomnar fler deltagare, från företag, myndigheter och högskolor. I serien EN 50600 pågår bland annat arbete med en del om ”Energy Reuse Factor” och en om ”Cooling Efficiency Ratio (CER)”.