Svenska företag i topp gällande investeringar i AI

Det digitala utvecklingsbolaget Avanade har genomfört en ny global undersökning bland åttahundra IT-chefer och beslutsfattare från världens åtta mest digitalt drivna ekonomier.

Avanade har tittat närmare på attityden till intelligent automatisering (IA) och artificiell intelligens (AI). Svenska företag har en påfallande hög grad av investeringsvilja i ny digital teknik och ligger i topp sett på tre års sikt.Svenska företag i topp gällande investeringar i AI 1

Undersökningen visar att mer än hälften av respondenterna anser att intelligent automation (IA) kommer att skapa en förstärkt arbetsstyrka, där människa och maskin arbetar sida vid sida, snarare än att ersätta jobb. Faktum är att många företag uppnått en produktivitetsplatå, där det helt enkelt är omöjligt att öka produktiviteten på traditionellt sätt. Intelligent automation innebär en ny möjlighet att skaffa sig konkurrensfördelar.
Dock måste företagsledare och andra nyckelpersoner i företagen, klara av att hantera organisatoriska utmaningar kopplade till intelligent automation för att bli vinnare i AI-tidsåldern. 69 procent av de svenska respondenterna säger att internt motstånd hämmar implementeringen av AI-teknik i företaget. I genomsnitt bland de övriga länderna i undersökningen är motsvarade siffra 79 procent.
Svenska företag i undersökningen har en påfallande hög grad av planerade investeringar i AI (68 procent), jämfört med genomsnittet bland de övriga stora industriländers företag (59 procent).

Några nyckelresultat från undersökningen:
• 31 procent av företagen använder redan intelligent automation och det förväntas dubbleras fram till år 2020.
• 86 procent av respondenterna tror att deras företag måste använda intelligent automation de närmaste fem åren för att vara eller förbli ledande inom sitt område.
• Enligt respondenterna kommer de största affärsfördelarna med intelligent automation vara ökad produktivitet (50%) och kortare tid till marknaden (45%).
• Svenska respondenterna anser att hälso- och sjukvårdssektorn (31 procent), telekomsektorn (27 procent) och försvarsindustrin (27 procent) kommer att påverkas mest positivt av nya teknologier kopplade till intelligent automation och AI.

Undersökningen visar att företagsledare och chefer måste våga anamma möjligheterna som ny teknik ger och genomföra investeringar, för att förbli konkurrenskraftiga i AI-tidsåldern. Nästan två tredjedelar (60 procent) av respondenterna säger att en förståelse för ny och framväxande teknik, såsom artificiell intelligens, och förmågan att hantera en förstärkt arbetsstyrka (53 procent) kommer inom fem år vara viktigare för chefer än mer klassiska kompetenser som försäljning och marknadsföring.
– Företagsledarna och beslutsfattarna erkänner möjligheterna och betydelsen intelligent automatisering har, och kommer få, för att öka produktiviteten. Inte minst genom att kunna få ut ett större värde av insamlad data och samtidigt frigöra medarbetarna från rutinmässiga arbetsuppgifter, säger Patrik Löwendahl, Teknik- och innovationschef, Avanade Sverige.

– För chefer är det inte längre en diskussion om människa mot maskin. Den diskussionen och initiala rädslan är förbi, även om vi ser att medarbetare inte är lika övertygade. För att förbli relevanta och konkurrenskraftiga behöver framtidens ledare en tydlig vision för AI-tidsåldern, där satsningar på utbildning för medarbetarna i intelligent automation och AI i syfte att driva personlig och professionell utveckling är en viktig stöttepelare, säger Patrik Löwendahl.

Intelligent automation definierades för respondenterna som en form av artificiell intelligens där maskiner efterliknar mänsklig inlärning, beslutsfattande och handling som möjliggörs genom avancerad analys och kognitiva tjänster. Exempel på intelligent automation är chattbottar, material- och röstigenkänning och naturlig språkbehandling.