Ungas roll i digital transformation överskattad

66% av anställda i Norden tror att användningen av digitala färdigheter kan öka företagets konkurrenskraft, men tar företagen verkligen tillvara på det?

vmwareSVERIGE, Stockholm, 9 november 2015 – VMware, INC. (NYSE: VMW), en global ledare inom molninfrastruktur och företagsmobilitet, presenterar undersökningsresultat som sticker hål på myten om att det bara är unga (så kallade millennials, födda under 80-, 90- och 00-talet) som driver den digitala transformationen på företagen. Resultaten visar istället att alla anställda, oavsett ålder, förstår vikten av digitala färdigheter* för att leverera tillväxt och konkurrensfördelar, vilket sammantaget driver på digital transformation.

I undersökningen, som totalt omfattade 5700 anställda i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), deltog 500 respondenter från Norden. Bland resultaten framkommer att två tredjedelar (66%) av de tillfrågade i Norden tror att en utbredd användning av digitala färdigheter kan öka verksamhetens konkurrensfördel och 64% anser att det ökar möjligheterna för samarbete mellan kollegor. Mer än hälften av de tillfrågade (57%) tror att det kommer öka verksamhetens lönsamhet under kommande fem åren.

Nästan två tredjedelar (63%) svarar att de kan tänka sig att använda sin fritid för att lära sig nya digitala färdigheter och arbetssätt, för att kunna vara med och driva produktiviteten framåt. Det visar på en stor förståelse för den roll som digitala färdigheter spelar och att lusten att lära sig är stor. Detta speglas av svaren från Sverige, där nästan hälften (48%) i åldersgruppen 25-34 år uppgav att de aktivt strävar efter mer tekniska digitala färdigheter och att de aktivt söker rådgivning eller utbildningar inom design och utveckling av mobilapplikationer.

Dock tror mindre än hälften av de anställda i Norden (43%) att de till fullo kan utnyttja sina digitala färdigheter inom sina organisationer. De bakomliggande orsakerna är många, men innefattar bland annat att ”digital” inte är en del av de personliga målen (53%), att det saknas budget för det (40%) och att det inte finns tillräckligt med stöd från IT-avdelningen (40%), samt att företaget har för restriktiva policys (39%).

Samarbetet mellan IT-avdelningen och ledningen spelar en avgörande roll i förändringen mot en mer digitalt ledd organisation och i Norden ansågs ledningen vara högst ansvarig för att driva denna förändring (26% ansåg att ledningen är ansvarig), vilket kan jämföras mot IT-avdelningen (23%) och andra avdelningar (18%) samt VD:n, som endast 13% ansåg som ansvarig. Många anställda tycker att ledningen måste ta en mer aktiv roll, och knappt hälften (48%) anser att ledningen uppmuntrar de anställda till att använda nya arbetsätt.

De anställda önskade dessutom att större investeringar skulle göras för kompetensutveckling i digitala färdigheter (51%) och en kulturutveckling inom organisationen som välkomnar dessa färdigheter (44%). 41% önskade även att ledningen tydligare skulle förmedla att digitala färdigheter är en prioritet.

– Framgångsrik digital transformation i dagens affärsvärld formas av kultur, människor och förmågor, kommenterar Per Gustafsson, sverigechef VMware. Företag investerar, med rätta, stort i ”digitala talanger” eftersom de syftar till att nyttja de nyckelkompetenser och färdigheter som kan hjälpa företagen att utvecklas för att kunna förnya sig fortare, och för att kunna engagera sina kunder fullt ut. Men transformationen måste drivas uppifrån-och-ner, och accepteras av hela organisationen. Bara då kommer företag till fullo kunna tillvarata dessa talanger, oavsett ålder, och förverkliga deras potential.

Post Comment