Unit4 arrangerade informativ konferens “Creating Space”- om affärssystem i Amsterdam

Tjänstesektorn växer och är god marknad

Unit4 arrangerade informativ konferens "Creating Space"- om affärssystem i Amsterdam 1
Unit4s VD Stephan Sieber

IT-Kanalen var varit med på konferensen med Unit4 i Amsterdam. Unit4 är en ledande leverantör av affärssystem och lanserade också några nya produkter i samband med eventet. En av dessa tillkännagivanden var att affärsanalyslösningen Unit4 prevero nu kommer i molnet (på Azure).

Unit4s VD Stephan Sieber talade och påminde till att börja med besökarna om att företaget vänder sig specifikt till tjänstesektorn.

Det finns dessutom, och det är förstås positivt för Unit4, allt fler bolag att erbjuda dessa tjänster till eftersom tjänstesektorn över lag växer. Det är ju till och med så att företag i branscher som tidigare inte räknades som tjänsteföretag genomgått en förändring och blivit tjänsteföretag. Det är en trend.

Stephan refererade till en telefonundersökning där man tagit reda på hur olika företag gjort för att omvandla allt mer av det man erbjuder till tjänster. Det handlar då ofta om att en leverantör fokuserar på att leverera affärsresultat åt kunden istället för bara produkter.

För att gå från produktbaserat till tjänstebaserat behöver man exempelvis skapa möjlighet för alla berörda att kunna ta del av den information man behöver. För offentliga sektorn är en huvudsaklig målsättning ofta, och ibland den främsta, att minska personalens arbetsbörda.

Allt fler företag omdefinierar och säljer tjänster

Unit4 arrangerade informativ konferens "Creating Space"- om affärssystem i Amsterdam 2-Vi har byggt in funktioner i vår mjukvara, sa Stephan, så att man kan nå dessa mål.

Den som byter inriktning, blir ett tjänstsäljande företag och byter affärsmodell får också oftast högre intäkt. 85 procent av företagen i den undersökning som Stephan hänvisade till hade gjort det.

-Vi  erbjuder särskilda lösningar för olika delar av ett bolags verksamhet, exempelvis för back-office. Bland de tjänstesäljande kunderna finns förutom offentlig sektor allt från jurister till arkitekter och ingenjörer. (Stockholms Stad är exempel på en svensk kund.)

Unit4 kan hjälpa till så att man kan införa så kallad “value based service”. Man har ett projekt där man fokuserar på hur en kund får hela anslaget eller tonen att ändras så att man klarar omställningen och blir ett tjänsteföretag. En anledning till att man kan hjälpa till med det är att Unit4 har egna erfarenheter av samma slags förändring. Och, även Unit4 befinner sig fortfarande i en förändringsfas.

-Vi menar att man kan använda teknik för att skapa utrymme för medarbetarna. Personalen behöver få möjlighet att fokusera på det som verkligen är viktigt, säger Stephan. Vi kan visa exempel på sådant som vi menar skapar det utrymme som individerna på ett företag behöver för att kunna tänka serviceinriktat.

Stephan sa också att i takt med att man får allt mer kunskap om de vertikaler där man verkar så får Unit4 allt fler partners att jobba med.

Och trots att vi hjälpt många företag exempelvis inom grossistförsäljning så kan vi alltid bli bättre, sa Stephan vidare.

Unit4 har verkligen hittat rätt bransch för egen del, menade han också. Att ha en tydlig inriktning – i deras fall att jobba med tjänsteföretag – fungerar bra.

Man erbjuder både Software as a service, Saas, och olika varianter på molntjänster. Intäkterna från kunder som använder båda dessa lösningar, tillsammans eller var för sig, är redan goda. När det gäller molnet väljer en del kunder privata moln och andra inte.

-Vi börjar bli så vana vid molntjänsterna nu att vi kan erbjuda dem med ett visst självförtroende.

Kunder som letar efter nya ERP-plattformar tycker oftast att det är viktigt att kunna vara flexibel och agil. Men, många uppskattar också förstås just det att Unit4 har en plattform som är särskilt framtagen för att passa tjänsteföretag.

Unit4 har huvudkontor i Nederländerna och sitt Sverigekontor i Solna.

Bravida ville höra mer om hur Unit4 vill utveckla

Unit4 arrangerade informativ konferens "Creating Space"- om affärssystem i Amsterdam 3
Johan Olsson, systemanalytikern från Bravida

IT-Kanalen mötte också på konferensen systemanalytikern Johan Olsson från Bravida. Bravida är verksamma i fastighetsbranschen och Johan berättade att han kom till Bravida från försäkrings- och bankvärlden. Han började på Bravida i ett skede när företaget behövde och sökte en förändring. Det fanns ett turn-around-program som hela bolaget tog del av. En del av den utveckling man ville se var att kunna standardisera och få en gemensam plattform. Bravida kom från att vara ett fragmenterat och bolagiserat företag med rätt mycket självstyre i de olika verksamhetsdelarna. Det betydde att man hade ganska få fördelar av exempelvis storskalighet och det var viktigt att se vad man kunde göra där. Man körde vid den tiden också flera olika ERP-lösningar. Tanken var att en gemensam plattform där Unit4 skulle leverera den gemensamma kärnan skulle hantera all finansiell data, projektredovisning och rapporter exempelvis.

Bravida finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland och förändringsarbetet behövdes i alla de länderna.

Fastighetsbranschen vill komma ikapp

-Digitaliseringen i den bransch där vi är verksamma är inte fullt utvecklad även om mycket är på gång, sa Johan. Många kunder är på fastighetssidan men vi har två delar, installation är en och service och eftermarknad är den andra. Det finns väldigt stor potential i Bravidas bransch, säger Johan, eftersom man ännu inte kommit så långt och där kan Bravida vara aktiva.

-Vi höjer ambitionen för kunden kan man säga.

På Bravida har man delat upp det hela i olika delar. Man jobbar exempelvis för att kunna interagera mer med kunderna på ett digitalt vis. Något annat är att använda sensorer för att ta reda på mer om fastigheter, men den saken ligger lite längre fram i tiden även om Bravida redan har ett stort intresse för saken. Att utbyta mer information digitalt med kunderna till att börja med är ju något som andra branscher redan gått igenom. Nu gör fastighetsbranschen det också, säger Johan. Helst vill man skynda sig igenom den processen.

På konferensen pratade man mycket om digitala assistenter men Johan tror att på deras område är det mesta så pass komplext att det bara är inom vissa begränsade områden som det kan fungera. Om det blir intressant så blir det antagligen lite längre fram.

Bravida är också mycket intresserade av produktivitetsförbättringar.

När det gäller Unit4 så har man målat upp en vision och en handlingsplan för hur man vill ta Bravida och andra kunder framåt, säger Johan. Nu måste man så klart gå över till att verkligen genomföra detta. Det finns en trovärdighetsfaktor och vi ser att vi kan påverka, sa Johan vidare. Vad han sett hittills så tar Unit4 rätt steg.

På konferensen har Johan kunnat prata med nyckelpersoner från andra branscher och det har haft ett värde att jämföra och höra hur andra ser på Unit4. Dessutom är det bra att kunna vara med och påverka.

Norsk NGO ger flyktingar hjälp och digitaliserar med Unit4

Några andra som använder Unit4 som ERP är Norwegian Refugee Council. NRC, eller Flyktninghjelpen i dagligt norskt tal. Det har de gjort sedan 1999.

Bildresultat för Espen Ruud från NRC
Espen Ruud från NRC

IT-kanalen träffade Espen Ruud från NRC som ansvarar för ekonomi och ERP-lösningen. Han berättade att NRC har en omsättning på lite över fyra miljarder norska kronor och att organisationen vuxit mycket under de senaste åren. Mellan 2016 och 2017 med 31 procent.

Espen kom till NRC 2002 och har exempelvis jobbat länge på Sri Lanka efter tsunamin – även då med arbetsuppgifter inom ekonomin.

Espen ville efter sin utbildning till civilekonom på NHH i Bergen göra något annat än jobba på ett vanligt företag. Därför sökte han sig till NRC. Det har också visat sig vara ett trevligt ställe att jobba på.

Organisationen har lite över 200 anställda på huvudkontoret i Oslo. Dessutom är man organiserade så att man har regionkontor i Bryssel, Berlin, Washington och Geneve.

NRC driver sedan projekt som hjälper flyktingar i 30 länder däribland Syrien och Syriens grannländer. Två andra exempel är Kenya och Somalia. Hjälpen till flyktingar består huvudsakligen i tak över huvudet, mat, juridisk rådgivning och utbildning. På grund av att man hela tiden ska ha fram mat till flyktingarna är transporter en viktig del av verksamheten.

Man gör i mångt och mycket det samma som exempelvis Röda Korset och Rädda Barnen men är annorlunda organiserade eftersom organisationen har eget huvudkontor i Oslo. Danska Danish Refugeee Council liknar dem till stor del medan svenska SIDA som jobbar med att minska fattigdomen i världen är en myndighet och inte en NGO.

NRC jobbar tätt tillsammans med FNs organ för flyktinghjälp UNHCR.

Privatpersoner donerar visserligen pengar till NRC men det är en ytterst liten del av del totala anslagen. Det mesta kommer från myndigheter i länder som Sverige, Norge och Tyskland.

Statistik är viktig

Sedan NRC började samarbeta med Unit4 1999 så har de växt ihop – men under de senaste två åren framförallt har NRC sett att det går att digitalisera mycket mer än vad man hittills gjort, säger Espen. Tidigare har man utvecklat i samarbete med Unit4 stegvis. Man har infört nya funktioner i samma fart som Unit4 utvecklat dem.

En mycket viktig sak för NRC är att kunna sammanställa god statistik som visar vilken typ av stöd man fått och vilken hjälp man gett. Det är inte helt okomplicerat att samla information för man måste följa exempelvis GDPR och andra regler för dataskydd. De som får hjälp befinner sig i en sårbar situation och behöver behandlas med god datasäkerhet.

Men statistiken är viktigt, säger Espen. “Det är många som vill veta vad vi har gjort.” Att kunna visa vad man gjort visar sig öka i betydelse hela tiden.

När det gäller GDPR så har NRC just nu stort fokus på de nya reglerna. Alla i organisationen ska kunna GDPR. Ett exempel på när det är viktigt att hantera dataskyddet är när man hjälper flyktingar som befinner på olika sidor i en konflikt som exempelvis just nu i Syrien. Anställda som jobbar där ska inte kunna ta del av information om flyktingar på den andra sidan i konflikten. Man har kommit lång med GDPR, menar han.

En annan sak är fysisk logistik. NRC hanterar idag ett komplicerat system med leveranser som hela tiden ska ut. Det är varor som ska nå fram till flyktingarna. Planeringen och kontrollen av detta kan också skötas digitalt. Men, i framtiden blir det antagligen allt vanligare att den nödställde istället får pengar utbetalda till sig och själv kan göra egna inköp.

Den svåraste uppgiften man har på NRC är välja rätt projekt, menar Espen.

-Vi har begränsat med resurser och måste välja rätt. Man måste därför kunna säga nej till en del saker som man också gärna hade gjort – alltså prioritera, säger Espen.

När det gäller digitala processer är det förstås praktiskt att jobba med integration och stordrift – att man tar så mycket som möjligt i affärssystemet. Men, säger Espen, det finns också fördelar med att bryta ut en del mindre funktioner och hantera dem separat. NRC kommer att fortsätta använda och utveckla både ERP och olika andra digitala stöd-projekt, menar han.

.