Kemikalieskatten motverkar hållbar konsumtion av IT

I ett remissvar till Finansdepartementet framför Inrego kritik mot den höjning av kemikalieskatten som regeringen föreslår.

Kemikalieskatten motverkar hållbar konsumtion av ITInrego har kritiserat kemikalieskatten sedan den kom upp på den politiska dagordningen och kan konstatera att skatten går emot den cirkulära ekonomi som regeringen säger sig vilja eftersträva och FN:s mål för hållbar konsumtion och produktion. Dessutom innebär skatten att produkter redan nu dubbelbeskattas under sin livscykel. En höjning skulle förstärka dessa negativa effekter ytterligare.

Om regeringen menar allvar med sin klimatpolitik borde den undanta begagnade IT- och elektronikprodukter från kemikalieskatt. Läs Inregos remissvar nedan.

Remissvar från Inrego angående höjd kemikalieskatt (diarienr. Fi2019 / 00431 / S2).

Inrego arbetar med återanvändning av IT-produkter och försäljning av IT-produkter i andra hand och kan konstatera att en höjning av skatten ytterligare kommer att hämma andrahandsmarknaden för begagnad elektronik och försvåra för återanvändningsindustrin i Sverige att utvecklas och överleva.

Vi vänder oss både mot skatten som sådan samt en höjning av skattenivån med följande argument:

 • Finansdepartementet har i tidigare korrespondens upplyst oss om att ”begagnade varor normalt inte beskattas” samt ”för begagnade varor som tidigare har beskattats inträder således inte heller någon skattskyldighet om de säljs igen”. Det stämmer inte alls med verkligheten eller hur Skatteverket anser att vi och våra branschkollegor ska tolka reglerna.
 • Inrego köper IT-produkter som organisationer inte längre behöver eller fasar ut av andra skäl. Det vi köper från ”vanliga” organisationer som inte är registrerade lagerhållare, kan sedan säljas vidare utan att beläggas med skatt. Men: en mycket stor del av produkterna vi köper kommer via IT-återförsäljare. Denna grupp hanterar merparten av utrustningen på andrahandsmarknaden. När en återförsäljare säljer nya datorer till ett företag är det vanligt att de också får ta hand om de produkter som byts ut. IT-återförsäljare som säljer produkter i Sverige är i regel alltid registrerade lagerhållare och när Inrego, som också är registrerad lagerhållare, köper begagnade IT-produkter från en återförsäljare så måste vi betala kemikalieskatt när produkterna vidaresäljs i Sverige. Låt säga att vi skulle köpa produkterna som ej registrerad lagerhållare – då får istället återförsäljaren betala skatt men likväl blir begagnade produkter skattskyldiga och utfallet med andra ord detsamma.
  Men kan skatten undvikas om återförsäljarna också registrerar ett bolag som inte är registrerad lagerhållare? Möjligen. Men man måste förstå att begagnade produkter är en marginell del av IT-återförsäljarnas verksamhet och hittills har ingen återförsäljare varit intresserad av att lägga tid och resurser på att etablera särskilda företag för det ändamålet.Under vårt senaste räkenskapsår inbetalade vi cirka 3,3 miljoner kronor i kemikalieskatt – det är nästan lika mycket som vi betalade i bolagsskatt (3,6 miljoner kronor) samma år och är medel vi hade behövt för att kunna utveckla verksamheten.
 • I praktiken innebär kemikalieskatten dessutom att en produkt kan beläggas med skatt flera gånger under sin livscykel, dvs varje gång den säljs i Sverige. På andrahandsmarknaden kan inte dubbelbeskattning undvikas. När vi köper låt säga 1 000 begagnade IT-produkter, datorer, mobiler, servrar mm, av varierande ålder från företaget X så behöver vi samla in dokumentation om var och när dessa produkter ursprungligen köptes in och om kemikalieskatt har inbetalats. Tror någon att det är möjligt att genomföra i verkligheten? Svaret är nej. Ytterst få företag kan, vill eller får lämna ut originalfakturan för ett inköp till en extern leverantör. Skatteverket anser att bevisbördan ligger på oss och effekten blir att vi betalar in skatt för allt och även för produkter som med största sannolikhet redan har beskattats. Det spelar ingen roll om vi bedömer att produkterna i fråga har beskattats eftersom vi saknar bevis. Det enda sättet, förutom att införa ett generellt undantag för begagnade produkter i kemikalieskatten, är att införa ett nationellt prylregister på serienummernivå i likhet med fordonsregistret.
 • Skatten har lett till att de ekonomiska incitamenten för återanvändning har minskat, vilket leder till att större volymer IT-utrustning skrotas och återvinns i onödan istället för att återanvändas. Det handlar om produkter som innan skatten trädde i kraft kunde sättas ut på marknaden igen. Skatten innebär en markant högre kostnad som dessutom, enligt vårt synsätt, blir orimligt hög i proportion till värdet på begagnade IT- och elektronikprodukter. Med en höjning av skatten försämras de ekonomiska förutsättningarna för återbruk ytterligare. Förhållandet skatt och värde på begagnad IT blir ännu skevare.
  Flera produktgrupper, som t ex skärmar och skrivare (relativt tunga produkter), får på grund av skatten en nästan dubbelt så hög prislapp och blir i princip osäljbara. Och i samma slag blir det mindre intressant för företag/myndigheter att avyttra sina gamla produkter när det ekonomiska värdet sjunker och omvandlas till skatt. Resultat: färre produkter återbrukas och mer återvinns. Det saknas statistik som bevisar det, men högre priser/ökade kostnader leder i regel till minskad konsumtion.Kemikalieskatten leder också till att vi som aktör nu exporterar en större andel av produkterna för att på så vis slå vakt om vår affärsverksamhet. Vi skulle hellre sälja produkterna i Sverige eftersom det finns ett stort behov av begagnade datorer inom bland annat skolan, men kemikalieskattepålägget gör det i många fall direkt olönsamt att sälja på vår hemmamarknad.
 • Vi, och i stort sett alla andrahandsaktörer, har samma utmaning: att övertyga företag och privatpersoner att avyttra den utrustning som de inte längre behöver och låta den gå vidare till återanvändning (ej att förväxla med återvinning). När det gäller IT-utrustning är efterfrågan på begagnade produkter större än tillgången och så har situationen varit sedan vi startade 1995. Ändå väljer vart tredje företag och myndighet i Sverige att regelmässigt skicka sina datorer till skroten, trots att de skulle kunna få ett nytt liv och komma till användning igen. Det finns flera förklaringar härtill; vissa känner inte till att man kan återanvända, vissa tycker att återvinning framstår som en enkel lösning och andra bryr sig helt enkelt inte om sina avskrivna inventarier. Kemikalieskatten gör i vilket fall återanvändning/avyttring av gamla IT-produkter mindre intressant ur ett ekonomiskt perspektiv.
 • Kemikalieskatten går emot den cirkulära ekonomi som regeringen säger sig eftersträva och motverkar samtidigt både avfallshierarkin och FN:s mål för hållbar konsumtion och produktion. Det är vedertaget att återanvändning både sparar på jordens resurser och minskar utsläppen av växthusgaser och det gäller särskilt IT och elektronik som förbrukar mycket resurser vid tillverkningen. Miljöforskarna är eniga, vi måste återanvända mer, slita mer och slänga mindre för att nå klimatmålen.

Vi föreslår i första hand att:

 • Begagnade och återanvända varor undantas från kemikalieskatt helt och hållet – oavsett om de kommer från Sverige eller importeras – för att motverka att produkter skrotas i förtid och stödja återbruk i linje med bland annat FN:s mål för hållbar konsumtion och produktion.

Och i andra hand att:

 • Begagnade och återanvända varor undantas från kemikalieskatt om de kommer från en IT-återförsäljare till en återanvändningsaktör som sedan säljer produkterna vidare i Sverige.
 • Det införs ett tydligare regelverk för att undvika dubbelbeskattning av begagnade produkter.
 • Begagnade produkter inte omfattas av den föreslagna skattehöjningen.